Zorgkrediet vervangt loopbaanonderbreking

Kinderen die in de lens kijken
Wie kinderen heeft, zal nog kunnen gebruikmaken van zorgkrediet, de opvolger van loopbaanonderbreking (Foto: Lieven Van Assche)

Vanaf 2 september doven de huidige loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’ en de loopbaanonderbreking ‘eindeloopbaan’ uit. Die dag gaat het Vlaams zorgkrediet van start. Vanaf dan kan je je loopbaan alleen nog met een uitkering onderbreken om een opleiding te volgen of om voor iemand te zorgen.

Het Vlaams zorgkrediet geldt alleen voor personeel van de openbare sector (Vlaamse overheid, onderwijs en lokale besturen). Wat volgt, geldt dus voor zo’n 27.000 lezers van 13.

Behoren niet tot de doelgroep: De Lijn en de privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen zoals Integratie en Inburgering, Muntpunt, De Rand … Zij volgen de regeling uit de privésector met de verschillende vormen van tijdskrediet. Collega’s van De Lijn vinden alle info over de verschillende mogelijkheden op hun intranet.

De Vlaamse Regering heeft op 26 juli haar defintieve goedkeuring aan dit dossier gegeven.
 

Wat verandert er? 

Er zullen vanaf 2 september 2016 nog maar twee manieren bestaan om je loopbaan te onderbreken met een uitkering: de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand) en het (nieuwe) ‘Vlaams zorgkrediet’. Die staan totaal los van elkaar en je kan kiezen in welke volgorde je ze opneemt.

De bestaande loopbaanonderbrekingen ‘gewoon stelsel’ en ‘eindeloopbaan’ doven uit.

De nieuwe regeling slaat alleen op nieuwe dossiers. Is je loopbaanonderbreking ingegaan voor 2 september, dan blijft het oude systeem voor je gelden.

Alle tellers worden weer op nul gezet. Als je in het verleden loopbaanonderbreking nam, zal je dus ook Vlaams zorgkrediet kunnen opnemen als je aan de voorwaarden voldoet.

Je kan nog altijd (tijdelijk) minder (of niet) werken, maar dan via andere verlofstelsels zonder een uitkering.
 

Welke vormen van onderbreking met uitkering zijn er vanaf 2/9?
 

1. Federale thematische verloven

Oude man in bed

Wie iemand wil bijstaan die palliatieve zorgen krijgt, kan zowel gebruik maken van het federaal thematisch verlof als van het Vlaams zorgkrediet (Foto: Freddy Debrock)
 

Aan de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), verandert niets. Ze blijven federaal en je moet aanvragen voor uitkeringen ook na 2 september nog indienen bij de RVA. Zij zullen deze dossiers blijven behandelen.

  • Je blijft dus hetzelfde recht hebben op  4 voltijdse maanden ouderschapsverlof per kind, met dezelfde RVA-uitkeringen als voorheen. Dat ouderschapsverlof kun je ook opnemen als 8 halftijdse maanden of 20 1/5-maanden. 
  • Je blijft ook dezelfde mogelijkheden hebben om tot twee voltijdse/ halftijdse maanden palliatief verlof te nemen, en tot twaalf voltijdse (of 24 halftijdse) maanden verlof om voor een zwaar ziek familielid te zorgen (medische bijstand). Ook voor deze verloven blijven de voorwaarden en uitkeringen hetzelfde als voorheen.

Wat wel verandert: je krijgt niet langer een Vlaamse aanmoedigingspremie boven op deze RVA-uitkeringen. Die middelen worden gebruikt om het Vlaams zorgkrediet uit te bouwen.


2. Nieuw: Vlaams zorgkrediet

Doven dus uit: de bestaande loopbaanonderbrekingen ‘gewoon stelsel’ en ‘eindeloopbaan’ . Dat zijn 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijds loopbaanonderbreking en deeltijds werken tot aan je pensioen voor 55-plussers.

Vanaf 2 september heeft iedereen, zowel contractuele als statutaire collega’s, recht op 18 maanden voltijds Zorgkrediet of 36 maanden halftijds of 90 maanden lang 1/5, op voorwaarde dat je een zorgmotief hebt of een opleiding volgt. Je kan van regime veranderen. Je resterende krediet wordt dan omgezet naar het nieuwe.

Studerende studenten in een bibliotheek. Foto: Joris Casaer

Ook wie een opleiding volgt, kan gebruik maken van zorgkrediet (Foto: Joris Casaer)
 

Motieven

De motieven lijken in sommige gevallen heel erg op die van de federale thematische verloven.

Het Vlaams zorgkrediet kan je dus alleen in volgende vijf gevallen nemen:

  • Om voor een kind tot en met 12 jaar te zorgen
  • Om voor een kind met een handicap te zorgen
  • Om voor een zwaar ziek gezins- of familielid te zorgen
  • Om iemand die palliatieve zorgen krijgt bij te staan
  • Om een opleiding te volgen
     

Eén onderbrekingspremie

Nu krijg je boven op de federale onderbrekingsuitkering nog een Vlaamse aanmoedigingspremie. Dat verandert. Er komt één Zorgkredietloket dat één onderbrekingspremie zal uitbetalen.

Het gaat niet om een besparing, want je zal evenveel krijgen als met de 2 huidige tegemoetkomingen.

De uitbetaling zal gebeuren door de collega’s van het Departement Werk en Sociale Economie, die na de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor loopbaanonderbreking. Je aanvraag zal je online kunnen indienen via www.werk.be/zorgkrediet nadat de Vlaamse Regering het besluit over het Vlaams zorgkrediet definitief goedkeurt. Daar zal je ook de papieren aanvraagformulieren en alle informatie kunnen vinden.

Een vrouw geeft les aan een kind in een rolstoel. Foto: Joris Casaer

Je kan zorgkrediet gebruiken om voor een kind met een handicap te zorgen (Foto: Joris Casaer)
 

Alternatieven

Je kan nog steeds minder gaan werken als je dat wil, via een van de onbetaalde alternatieven die in VPS staan: verlof voor deeltijdse prestaties en onbetaald verlof.
 

Verlof voor deeltijdse prestaties

Statutaire collega’s kunnen verlof voor deeltijdse prestaties aanvragen.  Dat is in sommige gevallen een recht, bv. als je minstens 50 bent of 2 kinderen jonger dan 15 ten laste hebt. In alle andere gevallen beslist je leidinggevende of je verlof voor deeltijdse prestaties krijgt.

Wie contractueel is, krijgt een aangepast contract als hij deeltijds gaat werken. Je leidinggevende beslist of dit kan of niet.
 

Onbetaald verlof

Elke statutaire collega heeft recht op een jaar onbetaald verlof dat kan gelijkgesteld worden met dienstactiviteit. Daarna kan je nog 4 jaar onbetaald verlof nemen, maar je leidinggevende beslist of dit kan of niet. Dit verlof kan je alleen per maand opnemen.

Voor contractuelen is onbetaald verlof een recht gedurende maximaal een jaar. Zij moeten hun onbetaald verlof in aangesloten periodes opnemen.

Daarnaast heeft iedereen elk jaar recht op 20 dagen onbetaald verlof boven op je dagen jaarlijks verlof.
 

Kan je nog een aanvraag doen volgens het oude systeem?

Alleen als je loopbaanonderbreking ingaat voor 2 september. De aanvraagtermijn verschilt echter van entiteit tot entiteit. Bij de ene moet je aanvraag drie maanden op voorhand doen en is het dus te laat. Bij de andere is de aanvraagtermijn korter en kan je dus nog loopbaanonderbreking opnemen.

Vraag dus best bij jouw personeelsdienst na of je nog een aanvraag kan doen.
 

Compensaties

In de conceptnota over de hervorming van de verlofstelsels (voor wie onder het VPS valt) zijn enkele compenserende maatregelen voor 55-plussers voorgesteld, maar het is nog niet duidelijk wanneer die net zullen ingevoerd worden. Deze maatregelen zijn op dit ogenblik nog voorwerp van onderhandeling met de vakbonden.
 

         

Waarom?

Waarom de keuze voor het zorgmotief en de opleiding?

Philippe Muyters. Foto Joris CasaerVlaams minister van Werk Phili ppe Muyters: ‘Het is belangrijk om mensen de kans te geven naast  het werk ook nog te zorgen voor het gezin en de familie. Of om opleiding te volgen, zodat ze sterker staan in hun job en op de arbeidsmarkt. Het zorgkrediet laat toe om een goede balans tussen werk en zorg of opleiding tot stand te brengen, waardoor het welzijn van de betrokken gezinnen verhoogt.’

Maar het lijkt niet logisch dat de loopbaanonderbreking eindeloopbaan niet meer kan, nu we allemaal langer moeten werken.

‘Mensen aanmoedigen om minder te gaan werken, stimuleert hen net om de arbeidsmarkt vroeger te verlaten. We moeten zo lang mogelijk blijven investeren in de werkbaarheid van het werk in plaats van het verkorten van de duur. Als de loopbaan draaglijk blijft en de inhoud van het werk interessant, dan blijven werknemers langer met goesting werken.’

 

Reacties

Het laatste

Veerle Van den ... - 13 - 12/12/2017 - 04:45

Dag Hilde,

Er is een totaal aantal dagen. Alle info vind je op vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/nl/werk/vlaams-zorgkrediet-voor-de-openbare-se.... De info hier is specifiek voor Vlaamse ambtenaren

Veerle

Pagina's

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.