Aanpassing op komst aan onze pensioenen

Gepensioneerden die mijmerend naar de zee kijken op een bankje
Er zijn aanpassingen aan het ambtenarenpensioen op komst. Veel is er nog niet bekend over concrete details, startdata en overgangsmaatregelen. Foto Agephotostock

De federale regering heeft deze week naar aanleiding van de begrotingscontrole enkele aanpassingen voorgesteld aan het ambtenarenpensioen. Dat heeft ook voor ons gevolgen, aangezien het overheidspensioen nog federale materie is.

Voor de meeste maatregelen zijn er nog geen concrete details, startdatum of mogelijke overgangsmaatregelen. Daarover worden volgende week meer details bekend. Hoe dan ook komt hierover ook bij ons nog sociaal overleg. Maar wat ligt er nu eigenlijk op tafel?
 

Diplomabonificatie ‘verdwijnt’

De diplomabonificatie, waarbij je studiejaren meetellen voor het moment waarop je met pensioen kan, was in 2015 al afgeschaft. Nu ‘verdwijnt’ die ook voor de berekening van je pensioenbedrag. Al gaat het eigenlijk om een ‘harmonisering’, waarbij  de systemen uit privé en overheid op elkaar afgestemd worden.

Want, wie zijn studiejaren alsnog in rekening wil brengen, zou zelf een bijdrage kunnen betalen aan de bevoegde pensioendienst. Dat systeem bestaat nu al voor zelfstandigen, werknemers in de privé en contractuelen bij de overheid.

Maar ook daar komt nog verandering aan. Zelfstandigen kunnen nu bijbetalen tot vlak voor hun pensioen, werknemers (en contractuelen) moeten dit binnen tien jaar na hun studie doen. De federale regering zou aan een systeem werken waarbij ook ambtenaren en werknemers, net als zelfstandigen nu, hun hele loopbaan lang kunnen bijbetalen om hun studiejaren te laten meetellen voor de pensioenopbouw. 

Er komt een overgangsregeling. Wie al drievierde van zijn loopbaan achter de rug heeft, zou zijn studiejaren voor drievierde kunnen laten meetellen. Wie de helft achter de rug heeft, zou de helft van zijn studiejaren kunnen inbrengen. 
 

Tantièmes

Ook de zogenaamde preferentiële tantièmes worden afgebouwd. Bij sommige ambtenaren weegt een gewerkt jaar zwaarder door (denk bv. aan kleuterleidsters, boswachters, gouverneurs …) waardoor ze sneller met pensioen kunnen. Ook hier komt een overgangsregeling: de tantièmes blijven tellen voor de jaren die je al gewerkt hebt.
 

Ziektepensioen

Ook het ziektepensioen verdwijnt federaal. Bij ons is dat onder meer bekend als de definitieve ongeschiktheidsverklaring na 666 ziektedagen. Of dit bij de Vlaamse overheid verandert, is voorlopig nog niet duidelijk, omdat wij dus een hele andere regeling hebben rond ziektedagen.
 

Geen stakingsplannen bij Vlaamse overheid

Federaal staat er een staking gepland tegen deze maatregelen op dinsdag 26 april. Die staking gaat voorlopig alleen uit van ACOD. Op Vlaams niveau zijn er geen stakingsplannen, zo bevestigde ACOD aan 13.  

Reacties

Neem niets meer af van de werkmens, zet al die jongeren aan het werk in plaats van ze op straat te laten lopen!

Carla Peeters - VMSW - 15/04/2016 - 03:50

Ik vind persoonlijk dat alles op de nek van de werkmens komt. Zet al die hangjongeren aan het werk en laat de mensen die al 40 jaren gewerkt hebben gaan in hun welverdiend pensioen. Waarom ziet deze regering dit niet?Ook is het geen werk dat mensen die ooit met leercontract beginnen werken zijn op hun 14de levensjaar, die jaren kwijt raken als het op pensioen aan komt. Die jaren zijn wel gepresteerd geweest en dat kan helemaal niet! Deze worden zomaar van de tafel geveegd en je kan bij niemand terecht om dat in orde te krijgen. Dit alles omdat de regering van toen de zelfstandigen goedkope werkkrachten wou bezorgen. Gewerkte jaren, is het nu leercontract of iets anders, moeten worden meegerekend voor het pensioen. Wat discriminerend, schandalig!!!!

Verloren jaren

Judy Rouckhout - Studietoelagen - 17/05/2016 - 08:51

Ik ben in 1975 begonnen bij de overheid. Het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Cultuur om nu binnenkort te eindigen bij Ahovoks . De eerste 14 jaren was ik in dienst al tewerkgestelde werkloze.
Toen ik inlichtingen ging nemen voor de berekening van mijn pensioen werd mij meegedeeld dat die 14 jaar niet meetellen voor het ambtenarenpensioen en enkel als gelijkgestelde dagen worden berekend. Met andere woorden, ik bleef een werkloze die stempelde. Ik heb die jaren toch gewerkt ! Waarom worden ze dan niet meegeteld. Diegenen die dus al die jaren bleven stempelen worden gelijk 'beloond'.
Het is inderdaad zo dat je nergens terecht kan om enig antwoord te krijgen.

Judy

Eens met de solidariteit maar vragen bij de terugwerkende kracht

De Bock Katia - RWO - 15/04/2016 - 04:36

Als er bezuinigd moet worden, wil ik solidair zijn en de rekening niet presenteren aan de jongere generatie. Dat zou niet duurzaam zijn. De solidariteitsbasis wordt best zo ruim mogelijk genomen (arbeid en ruimer) zodat de verdeling als billijk beleefd kan worden en onze samenleving niet erodeert.
Daarnaast lijkt het me zinvol dat geen gevoel van rechtsonzekerheid ontstaat. Dit zou kunnen ontstaan doordat ambtenaren die al verder in hun loopbaan zitten geconfronteerd worden met heel andere vergoedingen (waar pensioen een onderdeel van is) dan deze die golden toen zij tot het statuut toetraden. Met "heel andere" bedoel ik dat diverse bezuinigingsmaatregelen hen cumulatief treffen. In die zin vind ik een geleidelijk scenario van invoering niet meer dan billijk. Men kan niet teruggaan in de tijd.
(Misschien kan er gekeken worden naar de reële leeftijd waarop mensen nog van job kunnen veranderen, of is dit minder relevant?)
... vanuit menselijk oogpunt bekeken, kan het eenzijdig wijzigen van een statuut met terugwerkende kracht eigenlijk wel?

Langer werken voor minder pensioen

Carlos Boerjan - Departement CJSM - 15/04/2016 - 05:12

Waar een aantal jaren geleden mensen in het onderwijs en andere sectoren nog op 56 hun pensioen konden aanvragen, moet iedereen nu 42 dienstjaren hebben vooraleer men een pensioen kan aanvragen. Velen die nog wat jonger zijn moeten tot 66 en zelfs tot 67 werken.

Het is bewezen in internationale studies dat wie langer werkt, minder lang leeft!

Alle deuren voor een gezonde "einde loopbaan" worden ondertussen gesloten. Vanaf september vorig jaar viel de tegemoetkoming van de RVA voor loopbaanonderbreking weg en vanaf volgende september heeft de Vlaamse ambtenaar slechts 2 jaar recht op thematische loopbaanonderbreking. Loopbaanonderbrekingen met andere verantwoordingen dan ziekte van partner of zorg voor kinderen, worden niet meer aanvaard. Ook de einde loopbaanonderbreking van 1/5 op de leeftijd van 55 wordt afgeschaft. De "gunst" van verlof zonder wedde wordt systematisch ook niet meer toegepast.

Bovendien wordt het pensioen nu op de laatste 10 jaar in plaats van 5 jaar berekend en liggen er plannen voor om dit tot 20 jaar en zelfs tot de volledige loopbaan uit te breiden, zodat natuurlijk de meesten die zijstappen zetten in de privé of andere stelsels of loopbaanonderbreking namen of deeltijds werkten, er uiteraard veel slechter zullen bij varen als hun pensioen berekend wordt.

Nu wordt ook nog eens de diplomabonificatie afgeschaft.

Conclusie: de regeringen zetten hun klopjacht op de ambtenaar verder. Na doorgedreven personeelsinkrimpingen gaan nu ook de eindeloopbaanregelingen voor de bijl en mag je je verwachten aan een lager pensioen na (veel) langer werken.
Het is verder ook duidelijk dat er geen "intergenerationele" solidariteit is. De generatie die al slechter aan de bak kwam wegens de economische crisis in de jaren '80 zal nog eens bloeden voor haar pensioen en ook nog eens langer moeten werken (en dus vroeger doodgaan).
Dank u wel Belgische en Vlaamse regering.

Steeds meer burn outs? Hoe zou dat komen?

Sarah De Smedt - vmsw - 15/04/2016 - 06:09

Ik zie in mijn omgeving steeds meer mensen met burn outs en langdurig zieken. Niet alleen bij de Overheid ook in de privé sector. Het is in mijn ogen de ziekte van de tijd. De werkende mensen worden steeds meer onder druk gezet, steeds meer presteren met minder mensen en de lat altijd maar hoger leggen. Daar tegenover staan steeds meer mensen die niet (willen) werken en mensen die denken dat België het paradijs is. Door deze mensen mogen wij nu allen nog langer werken. Op dit moment moet ik werken tot mijn 67ste (nog 29 jaar), maar zou tegen dan het pensioen niet gewoon afgeschaft zijn?
En eigenlijk mogen wij nog van geluk spreken met een job bij de overheid, want ik heb ook bijna 9 jaar in de privé gewerkt en daar heb je minder vrije tijd en voor een loopbaanonderbreking wordt je daar vaak afgestraft. Toch denk ik dat de regering eens verder moet nadenken. Ik ben van mening dat je de mensen net langer aan het werk kan houden door meer mogelijkheden aan te bieden van deeltijds werken. Als men een goede verhouding kan aanhouden tussen gezin/privé en werk, zal men ook minder gevoelig zijn voor burn outs. Ik doe mijn werk heel graag en denk er nog lang niet aan om op pensioen te gaan, maar ik heb soms wel schrik dat ik geen pensioen meer zal hebben of dat ik zo lang ga moeten werken, dat ik van mijn pensioen niet meer ga kunnen genieten wegens te oud en te veel kwaaltjes.

Steeds meer burn-outs? Hoe zou dat komen?

Boone Marleen - Bekend bij de redactie - 06/05/2016 - 11:54

U hebt op veel vlakken gelijk, de lat wordt vaak te hoog gelegd. We worden alsmaar meer onder druk gezet. Maar dat ligt niet aan mensen die 'niet willen werken'. Ook niet aan zij 'die denken dat België een paradijs is'. Zulke algemeenheden zijn heel mensonvriendelijk. Diegene die regeert, bepaalt per slot van rekening het beleid. Met andere woorden, zij bepalen dat we met minder mensen meer moeten doen. Alsmaar meer mensen vallen uit de boot door zo'n systeem. Hoe kun je nu verlangen dat meer mensen aan het werk gaan als er altijd maar beknot wordt op dat systeem? Bijvoorbeeld bij de overheid. Je slaagt voor een examen maar: pech, er is een aanwervingsstop. Dat is de realiteit. En de privé en de horeca worden op allerlei manieren 'gepest' (ik ken er geen ander woord voor). Als het niet over roken gaat - ik ben een niet-roker trouwens - gaat het over witte kassa's enzovoort, tot die mensen het beu zijn en of een burn-out krijgen. Ik ga zelf niet op café, maar binnenkort is er geen café meer over, terwijl heel veel mensen daar nog wat sociaal contact hebben. Vroeger ging ik wel nog op café. Daar ben ik in contact gekomen met iemand die in een jeugdhuis werkte met kansarme jongeren, en zo kon ik er ook beginnen werken. Als je alle kanalen afsluit en alleen nog via de RVA of de VDAB werkt, dan gaat niemand nog aan de slag geraken of enthousiast worden. Geef de werklozen dus niet de schuld. Open hun circuit in plaats van het af te sluiten. En voor mensen die België als een paradijs zien: probeer als vluchteling maar eens aan een fatsoenlijke job te vinden. Ik wens het alvast niemand toe. Het is makkelijk om op de kap van alle underdogs te zitten als je zelf een comfortabele job hebt. Burn-out? Je mag al tevreden zijn dat je hem krijgt door te werken. Veel mensen krijgen een burn-out omdat ze gewoon geen kansen krijgen.

De ambtenaar betaalt het gelag, alweer...

Ilse Timmermans - Dept LV - 15/04/2016 - 06:34

Deze pensioenmaatregelen zijn uitsluitend ingegeven door de roep om besparingen, vervang de term "harmonisatie" maar door nivellering naar onder. Makkelijke, maar o zo cynische wijze om het gat in de begroting te vullen op de kap van het overheidspersoneel. En intussen blijven wij ook als burger gedwee opdraaien voor de desastreuze gevolgen van de graaicultuur in grote ondernemingen, financiële instellingen en vermogenden...

Ongelooflijk

Pol Debrucker - gepensioneerd - 15/04/2016 - 09:38

Voor deze regering is het nooit genoeg!
Ik ga volledig akkoord met de heer Carlos.
Na al de besparingen,nog meer afpakken van die ambtenaren,ze durven toch niet te reageren!
Neem nu het afschaven van het ziektepensioen
.Schandalig gewoon schandalig.Niemand wil ziek zijn en nu gaat men u niet alleen op de ziekenkas zetten, je zal nog moeten naar werk zoeken ook.Welke werkgever neemt er nu een zieke aan!Het leefloon lokt!Snappen de ministers dan niet dat ziekte attesten door geneesheren worden voorgeschreven.De regering zegt dus dat geneesheren frauderen.Mensen die ziek zijn moet je met rustlaten.Ziek zijn is alles behalve leuk.Bende idioten.
Verbaas mij er ook over dat de Vlaamse ambtenaren totaal niet reageren op al deze toestanden.Beseffen jullie niet dat de pensioenen federaal zijn en dat deze federale pensioenplannen ook voor de Vlaamse ambtenaren gelden!Word toch eens wakker, ze zijn al waar zovele decennia voor gestreden is, uw aan het afpakken.U denkt toch niet dat ze zullen stoppen!Mensen laat u toch niet doen en laat u horen!!

Karikatuur ambtenaar

Christel Bosseloo - Agentschap Zorg en Gezondheid - 18/04/2016 - 01:19

Veel media schetsten dikwijls een ongenuanceerd beeld van ambtenaren. Sommige politici die de ambtenaar afschilderen als een karikatuur, de profiteur enz. vergeten telkens erbij te vertellen dat: het pensioen van een ambtenaar uitgesteld, het statuut eenzijdig kan veranderd worden, er geen 2de of 3de pensioenpijler is en de FOD-bijdrage significant hoger is dan de wettelijke bijdrage voor het pensioen van contractuelen (overheid/privé). Verder geven politici niet mee dat het statuut verschilt afhankelijk van de overheid waarvoor men werkt! Al in 1980 heeft het planbureau aan de toenmalige regering gevraagd om maatregelen te nemen voor de betaalbaarheid van de pensioenen. Had men toen zijn verantwoordelijkheid genomen, dan had men nu niet moeten snijden. Over de gevolgen van de besparingen binnen de overheid wordt met geen woord gerept. Het overheidsbeslag is te hoog: hoe zou dat komen politici: de vele regeringen en parlementen, sterke politieke bezetting Brussel: 19 aparte besturen + gewestbestuur! De senaat is nog altijd niet afgeschaft. Het aantal federale parlementariërs is niet aangepast na 6 staatshervormingen. De Vlaamse regering en het Vl. parlement hebben zelf ook op hun werking bespaard maar federaal nog niet. Na 1 mandaat heeft een fed. parlementariër een pensioen van werknemer die 45 jaar heeft gewerkt. Op 52 jaar kan hij/zij met vervroegd pensioen en bij overlijden krijgt zijn/haar partner een toeslag van dit pensioen, dit laatste werd afgeschaft voor de andere pensioenen. Wie zijn de profiteurs! Langer werken zonder goede maatregelen voor werkbaar werk is waanzin. Het effect van ondoordacht besparen en snijden zorgt ervoor dat er meer mensen langdurig ziek zijn en de kosten van de ziekteverzekering sterk toeneemt. Er is nood aan maatregelen voor werkbaar werk en een samenwerkingsakkoord om mensen die langdurig ziek, chronisch ziek of een handicap hebben te kunnen integreren in de arbeidsmarkt. Momenteel ontbreekt er een samenhangend en congruent beleid over alle niveaus heen. Trek de pensioenbijdrage voor werknemers op zodat ook zij een leefbaar pensioen hebben, dat niet flirt met de armoedegrens.

Bange tijden

Martine Velghe - Departement Landbouw en Visserij - 18/04/2016 - 05:26

Hoe kan je als werknemer nog reageren, laat staan als ambtenaar? Dit zijn heel bange tijden, waarin zelfs het stakingsrecht in het gedrang komt door de huidige regering! Inderdaad, alle rechten waar onze voorouders voor gevochten hebben, staan op de helling! Zo is er de afschaffing van de prikklok; met de smoes dat je je werkuren beter kan afstemmen op je privéleven, is voor de regering eigenlijk de oplossing voor "meer werken met minder volk", wat resulteert in meer uren presteren dan de 38-uren-week. Meer werken in drukke periodes zal resulteren in “altijd” meer werken... Vermits alle arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd, lijkt mij dit ruiken naar contractbreuk. Geen enkele vakbond die hier iets tegen onderneemt, integendeel zij gingen zelfs akkoord met de afschaffing van de prikklok, de enige bescherming van onze 38-uren-week! Het zal je bovendien ook maar overkomen dat je geen recht meer hebt op een ziektepensioen; ik heb al 35 jaar dienst en kan hier geen bijkomende spaarpot meer voor opbouwen moest dit mij mogelijks binnen een paar jaar overkomen, en die kans is in mijn geval reëel! Ik doe mijn werk nog altijd heel graag en met heel veel ijver, maar de afbouw van onze rechten baart mij heel veel zorgen.

volksbedrog inzake besparing diplomabonificatie

Paul Govaerts - Agentschap Binnenlands Bestuur - 29/04/2016 - 05:11

Wat een volksbedrog door deze regering. Het grote probleem was de vloedgolf van babyboomers die op pensioen aan het gaan zijn. Daarna is het beheersbaar. Maar wat staat er als voorziene overgangsmaatregel voor ambtenaren met studiejaren die zij al of niet kunnen inbrengen om hun pensioen te berekenen : die vloedgolf van ambtenaar-babyboomers kunnen drievierde van hun studiejaren inbrengen voor de berekening van hun pensioen indien zij reeds drievierde van hun loopbaan achter de rug hebben . Natuurlijk hebben de babyboomers reeds drievierde van hun carrière achter de rug want zij zijn geboren tussen 1945 en 1965. Resultaat van deze maatregel is nu : alle babyboomers krijgen hun studiejaren levenslang uitbetaald als pensioen. Besparing dus zo goed als nihil. Na de vloedgolf moet een volgende kleine generatie wél inleveren want hun studiejaren zullen niet gratis meegerekend worden. En zij betalen voor die babyboomers met diploma-pensioen.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.