Akkoord over compensatiemaatregelen Zorgkrediet

Vrouw werkt in tuin
Er is een akkoord bereikt over compensaties voor de afschaffing van het systeem van loopbaanonderbreking

Er is een akkoord over de compensatiemaatregelen voor het verdwijnen van het oude systeem van loopbaanonderbreking. Het systeem van verlof voor deeltijdse prestaties wordt uitgebreid, maar de salarisbonus wordt hervormd. Daarnaast krijgen 55+’ers  recht op een extra jaar onbetaald verlof. Vanaf wanneer dit van kracht wordt, is nog niet duidelijk.

De verlofregeling is alleen van toepassing op de 27 000 collega’s die onder het Vlaams Personeelsstatuut vallen. En dus niet op wie bijvoorbeeld  voor De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering, De Rand, Muntpunt … werkt.

Vakbonden, vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid zijn al een tijdje aan het onderhandelen over de hervorming van onze verlofstelsels. Er is nu een deelakkoord over de compensatiemaatregelen voor het verdwijnen van het oude systeem van loopbaanonderbreking.

De vervanger, het Vlaams zorgkrediet, kan je immers alleen nemen voor een opleiding of als je een zorgmotief hebt (voor kinderen jonger dan 12 jaar, voor kinderen met een handicap, om voor een zwaar ziek familielid te zorgen of om iemand die palliatieve zorgen krijgt bij te staan).

Loopbaanonderbreking om een andere reden of tot aan je pensioen voor 55-plussers kan je sinds september niet meer nemen. Daarom werd er onderhandeld over compensatie en komen er aanpassingen aan onbetaald verlof en verlof deeltijdse prestaties.
 

Onbetaald verlof

Alle 55-plussers zullen recht krijgen op een extra jaar onbetaald verlof, boven op het jaar onbetaald verlof waar iedereen sowieso recht op heeft. Onbetaald verlof kan je niet deeltijds opnemen, alleen in volle maanden.

Dit geldt zowel voor statutaire als contractuele collega’s. Voorwaarde is wel dat je al twee jaar onafgebroken in dienst bent als je een contract van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst hebt.
 

Verlof voor deeltijdse prestaties

Nu is verlof voor deeltijdse prestaties maar voor sommige collega’s een recht, en voor anderen een gunst. Het geldt alleen voor statutairen.
 

Wat verandert er?

 • Het verlof wordt een recht voor iedereen, ook voor contractuele collega's, behalve voor top- en middenkader. Het recht heeft een maximumduur van 5 kalenderjaren. Daarna wordt dit een gunst.
 • Vanaf 55 jaar is het sowieso een recht.
 • Het geldt altijd als dienstactiviteit.
 • Je kan kiezen uit een van volgende arbeidsregimes: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%.
 • Je werkregime kan gedurende drie maanden niet gewijzigd worden.
 • Je leidinggevende kan beslissen dat je je verlof voor deeltijdse prestaties drie maanden moet uitstellen, als het de werking van de dienst in het gedrang brengt.

Ook contractuele collega’s krijgen recht op verlof voor deeltijdse prestaties, onder dezelfde voorwaarden als het statutair personeel. De verdeeltijdsing gebeurt door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Zo worden de arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire collega’s verder op elkaar afgestemd.

Voorwaarde is wel dat je al twee jaar onafgebroken in dienst bent als je een contract van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst hebt.

Tellers op 0

Alle tellers worden weer op 0 gezet. Wie in het verleden al verlof voor deeltijdse prestaties nam, zal dus ook in het nieuwe systeem kunnen instappen.
 

Pas vanaf 55?

Vroeger had je al recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 50 jaar als statutair. Dit is naar 55 opgetrokken om zo beter aan te sluiten bij de definitie van ‘ervaren werknemer’ die in het beleid van de Vlaamse overheid gebruikt wordt.

Ook contractuele collega's krijgen recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 55 jaar.


Salarisbonus

Nu krijgt iedereen die recht heeft op verlof voor deeltijdse prestaties een salarisbonus. Die bedraagt 1/5 van het loon dat je verliest door deeltijds te werken.

Ook dat verandert: de salarisbonus wordt hervormd. Alleen als je minder verdient dan 37.000 euro bruto (som van je brutomaandsalaris en de maandelijkse brutotoelagen), verlof voor deeltijdse prestaties opneemt als een recht en aan een van deze voorwaarden voldoet, krijg je de salarisbonus.

 • Als je ouder bent dan 60 jaar
 • Gedurende vijf jaar als je:
  • een kind ten laste hebt dat recht heeft op extra kinderbijslag omdat het een handicap of aandoening heeft
  • alleenstaande ouder bent met ten minste één kind ten laste jonger dan 15
  • mantelzorg verleent aan een inwonend familielid van 1ste of 2de graad.

In dat bedrag van 37.000 euro wordt geen rekening gehouden met je:

 • niet-maandelijkse toelagen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, carpooling …)
 • toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijd
 • gevarentoelage
 • permanentietoelage
 • toelage voor ploegenarbeid

Met het budget dat vrijkomt door deze hervorming zal gebruikt worden voor een regeling voor collega’s die niet langer in staat zijn voltijds te werken wegens een handicap of een ziekte.
 

Timing

Die is nog niet duidelijk. Het heeft dus geen zin om contact op te nemen met je personeelsdienst. Eens alle onderhandelingen over de hervorming van de verlofstelsels zijn afgelopen, moet het Vlaams Personeelsstatuut aangepast worden. Dat kan tot negen maanden duren.

 

Gemengde gevoelens bij vakbonden

Bij de vakbonden heersen gemengde gevoelens. Zij blijven het jammer vinden dat een goed systeem als loopbaanonderbreking eindeloopbaan afgeschaft werd.
 

 ‘Wat met werkbaar werk?’

francis_van_lindt.jpgFrancis Van Lindt van VSOA: ‘De pensioenleeftijd gaat naar omhoog en er wordt steeds meer bespaard. Tegelijkertijd schaft de Vlaamse overheid loopbaanonderbreking zonder motief af. Het was een goed systeem dat voor werkbaar werk zorgde. Hoe blijft werken nu haalbaar voor mensen die zowel voor hun kinderen als hun bejaarde ouders zorgen?’

‘Men zou moeten stoppen met steeds te besparen op de kap van de ambtenaren. Het is ook erg hypocriet. Er zijn niet minder taken, er wordt gewoon veel meer uitbesteed. Dat is positief voor jobcreatie in de privé, maar het is wel een pak duurder.’

 

 ‘Slechter af dan in privé’

nathalie_hiel.jpgNathalie Hiel van ACV-Openbare Diensten: ‘We hebben hier erg gemengde gevoelens bij. Langs de ene kant zijn er nu compensatiemaatregelen, maar langs de andere kant zitten we bij de Vlaamse overheid met een slechter systeem dan in de privé. Daar krijg je wel een uitkering als je op het einde van je loopbaan tijdskrediet neemt.’

‘Het voordeel is dat iedereen nu recht op heeft op verlof voor deeltijdse prestaties. Het nadeel is dat de salarisbonus voor sommige mensen afgeschaft wordt.’

 

‘Het is ons opgedrongen’

jan_van_wesemael.jpgJan Van Wesemael van  ACOD: ‘Bijna iedereen gaat er financieel op achteruit door het afschaffen van die salarisbonus. Alleen alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste niet, maar dat is een groep die het zich niet kan permitteren om deeltijds te gaan werken.’

‘We hadden graag meer uit de brand gesleept op het vlak van eindeloopbaan. Het akkoord is ons dan ook opgedrongen. Als we niet toestemden, hadden we niets.’  

 

Reacties

Wél blij

Myriam Peeters - VDAB - 16/11/2016 - 11:12

In de reacties van de vakbondsmensen lees ik dat ze teleurgesteld zijn in de onderhandelingen, op financiëel vlak.
Daarom graag mijn reactie.

Momenteel werk ik 4/5de omwille van een zorgtaak die níet binnen de omschrijving van 'zorg' volgens zorgkrediet valt. Sinds 2015 draag ik zorg voor mijn gehandicapte, zieke, alleenstaande zus, die níet bij me inwoont. Inwonen is ook geen optie. Per week vraagt deze zorg gemiddeld 1,5 dag van mijn tijd. Deze zorgtaak is niet tijdelijk, maar voortschrijdend blijvend.

Ik voel me dus echt dankbaar en opgelucht te lezen dat de mogelijkheid om 4/5de te werken blijft bestaan, niet via het stelsel van zorgkrediet, maar vanuit het hogervermeld stelsel van de Vlaamse Overheid. Al is er sprake van een 'recht', voor mij voelt het als een 'gunst' want een hele opluchting te weten dat ik de komende tijd de zorg voor mijn zus kan blijven garanderen...

Een kleine kanttekening: jawel, ik ben best wel verbaasd te lezen dat ik geen beroep kan doen op het zorgkrediet. Zeker ben ik niet de enige in gelijkaardige situatie. Denk maar aan de vele collega's die zorg dragen voor vb ouderwordende ouders, ... De term 'zorgkrediet' dekt de lading dus absoluut niet.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.