Nieuwe verlofregeling bijna rond

Vrouw werkt in de tuin
Er zijn een hoop veranderingen op komst voor wie loopbaanonderbreking of een andere vorm van verlof wil nemen. (Foto: Belgaimage/Agefotostock)

Vanaf 1 januari 2018 zal onze verlofregeling er helemaal anders uitzien. De Vlaamse Regering keurde dit ontwerpbesluit voor een tweede keer principieel goed op 20 oktober 2017, na onderhandelingen met de vakbonden. Een overzicht van wat er verandert.

Voor wie?

De verlofregeling is alleen van toepassing op de 27.000 collega’s die onder het Vlaams Personeelsstatuut vallen. En dus niet op wie bijvoorbeeld voor De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering, De Rand, Muntpunt … werkt.
 

Wijzigingen

Op 4 punten zijn er nog aanpassingen na de onderhandelingen met de vakbonden.

 • Als je een bepaald verlof meer dan zes maanden voltijds opneemt, verlies je je recht om terug te keren naar de functie van oorsprong. Je hebt wel een terugkeerrecht naar de entiteit van herkomst.
 • De salarisbonus wordt bij verlof deeltijdse prestaties altijd toegekend als je aan de voorwaarden voldoet, niet alleen bij verlof voor deeltijdse prestaties dat als een recht opgenomen wordt.
 • De overgangsperiode voor de salarisbonus zal tot 31 december 2019 lopen in plaats van tot 31 december 2018, voor wie verlof voor deeltijdse prestaties is beginnen opnemen voor 1 januari 2018. De bonus loopt door tot de aangevraagde einddatum of tot 31 december 2019 als de einddatum later ligt.
 • Palliatief verlof onder de vorm van verlof voor loopbaanonderbreking kan nu worden opgenomen met en periode van één maand, verlengbaar met één maand. Naar aanleiding van recente federale wetgeving wordt de verlengingsmogelijkheid met nog een bijkomende maand uitgebreid.
   

Overzicht

Onze verlofregeling wordt opgedeeld in vier groepen verlof:

 • Verloven die een recht zijn op basis van internationale, Europese of federale wetgeving of omdat de Vlaamse overheid dat zelf beslist heeft
 • Zorgkrediet en federale thematische verloven
 • Verlof omdat je om een specifieke reden buiten de diensten van de Vlaamse overheid gaat werken (bv. kabinet, een mandaat bij een internationale instelling …
 • Gunstverlof

 

1. Verlof waar je recht op hebt

verlofstelsels_infographic_recht_1.jpg

trouwendkoppel_greethaeseldonckx.jpgAan de verloven waar je recht op hebt, zal er niet zo heel veel veranderen. Immers, internationale of federale regelgeving bepaalt dat je dat verlof krijgt.

Voorbeelden zijn moederschapsrust, vaderschaps/meemoederschapsverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof, omstandigheidsverlof, vakbondsverlof … 

Nieuw: pleegzorgverlof voor statutairen (6 dagen per jaar). Contractuele collega’s hadden hier sowieso al recht op.
 

Maximaal 150 vakantiedagen opsparen

Blijft:

 • Je 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • De mogelijkheid om elk jaar 11 dagen jaarlijks verlof op te sparen en om het even wanneer in je carrière opnemen. 

Verandert:

 • Aan het einde van het jaar mag je maximaal 150 dagen opgespaard hebben in plaats van onbeperkt.
 • Wie gebruikmaakt van de twintig dagen onbetaald verlof zal maar 5 dagen jaarlijks verlof naar het volgende jaar kunnen overdragen. Het aantal dagen onbetaald verlof dat je neemt maakt hierbij niet uit. Zelfs al neem je maar 1 dag onbetaald verlof, dan nog val je onder deze regeling.
   

Geboorteverlof

baby_agefotostock.jpgHier worden de verschillen tussen contractuele en statutaire collega’s weggewerkt, zowel op vlak van loon als van voorwaarden.

 • Loon: wie contractueel is en vader of meemoeder wordt, zal boven op de uitkering een toelage krijgen. Zo  krijgt het contractuelen in zekere zin een volledig loon, zoals dat het geval is bij statutaire collega’s.
 • Voorwaarden: worden gelijkgeschakeld. Na de bevalling van de echtgenote/partner heeft een vader of meemoeder sowieso recht op 10 dagen verlof. 

Statutaire personeelsleden zullen nu ook geboorteverlof kunnen opnemen als een kind buiten een samenlevingsband wordt geboren. Voorwaarde is wel dat men het kind erkend heeft.
 

Vader- of meemoederschapsverlof bij overlijden/hospitalisatie moeder

Bij het overlijden of hospitalisatie van de moeder door de geboorte van een kind wordt de moederschapsrust in vader- of meemoederschapsverlof omgezet. Ook hier krijgen contractuele collega’s een toelage boven op hun nettoloon. Statutairen krijgen hun loon gewoon doorbetaald.
 


Omstandigheidsverlof bij wettelijke samenwoonst

Nu krijg je alleen omstandigheidsverlof bij een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en de tweede graad. Dat wordt ook het geval bij een wettelijke samenwoonst.
 


Ambtshalve onbetaald verlof

Wie bij een andere dienst van de Vlaamse overheid die onder het VPS valt (niet De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering …) of bij een Vlaams administratief rechtscollege gaat werken, heeft nu ‘ambtshalve recht’ op onbetaald verlof voor de duur van het contract, mandaat of aanstelling

 • In de toekomst wordt het recht op dit verlof wordt beperkt tot twee jaar in geval van een contract of aanstelling of tot de duur van het eerste mandaat.
 • Daarna kan de entiteit van herkomst een gunstverlof toekennen. Wil ze dat niet, dan kan je met een statutaire dienstaanwijzing onder bepaalde voorwaarden worden overgezet naar de entiteit waar de ambtenaar het contract, mandaat of tijdelijke aanstelling uitoefent..
 • Na het ambtshalve onbetaald verlof heb je het recht terug te keren naar je entiteit van herkomst.

 

Geen dienstvrijstelling verkiezingen meer

dienstvrijstelling_verkiezingen_ericlalmand.jpgDe dag na de verkiezingen krijg je niet langer dienstvrijstelling. Het is immers je wettelijke plicht om je taak in een stem- of stemopnemingsbureau te doen. Bij andere overheden is deze dienstvrijstelling al lang afgeschaft. Duren de werkzaamheden tot na middernacht, krijg je nog wel dienstvrijstelling.

 

12 maanden onbetaald verlof

Iedereen kan zijn loopbaan op pauze zetten door 12 maanden onbetaald verlof, behalve als je in je proeftijd bent. Dat is een recht en die maanden worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Ben je contractueel met een contract van bepaalde duur, of heb je een vervangingscontract, dan moet je twee jaar onafgebroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid, voor je recht hebt op dit onbetaald verlof.

Na je 55 heb je recht op een extra jaar.

 

20 dagen onbetaald verlof

De 20 dagen onbetaald verlof blijven een recht en worden toegankelijk voor personeelsleden op proef. Werk je deeltijds of treed je tijdens het jaar in dienst, wordt dat aantal dagen in verhouding teruggebracht. Ook zal je bij opname van dit verlof slechts 5 in plaats van 11 dagen jaarlijks verlof naar het volgende jaar kunnen overdragen.
 


Verlof voor deeltijdse prestaties

De huidige regels wijzigen:

 • Het wordt een recht voor iedereen in plaats van een gunst (met een maximumduur van 5 kalenderjaren), behalve voor top- en middenkader. Daarna wordt dit een gunst.
 • Vanaf 55 jaar is het een recht.
 • Het geldt altijd als dienstactiviteit.
 • Je kan kiezen uit een van volgende arbeidsregimes: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%.
 • Je werkregime kan gedurende drie maanden niet gewijzigd worden
 • Je leidinggevende kan beslissen dat je je verlof voor deeltijdse prestaties drie maanden moet uitstellen, als het de werking van de dienst in het gedrang brengt.​

Alle tellers worden weer op 0 gezet. Wie in het verleden al verlof voor deeltijdse prestaties nam, zal dus ook in het nieuwe systeem kunnen instappen.

Ook contractuele collega’s krijgen recht op verlof voor deeltijdse prestaties, onder dezelfde voorwaarden als het statutair personeel. De verdeeltijdsing gebeurt door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Zo worden de arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire collega’s verder op elkaar afgestemd.

Wat het recht betreft, is de voorwaarde wel dat je al twee jaar onafgebroken in dienst bent bij de diensten van de Vlaamse overheid als je een contract van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst hebt.
 

Salarisbonus wordt hervormd

Nu krijgt iedereen die recht heeft op verlof voor deeltijdse prestaties een salarisbonus. Die bedraagt 1/5 van het loon dat je verliest door deeltijds te werken. De huidige voorwaarden, die vanaf januari veranderen, lees je op de webpagina's van het Agentschap Overheidspersoneel.

Er komt een overgangsperiode die tot 31 december 2019 zal lopen. De bonus loopt door tot de aangevraagde einddatum van je verlof voor deeltijdse prestaties of tot 31 december 2019 als de einddatum later ligt.
 

Nieuwe regeling

De salarisbonus wordt hervormd. Ook contractuelen zullen deze bonus krijgen, maar niet langer iedereen. Alleen als je minder verdient dan 37.000 euro bruto (som van je brutomaandsalaris en de maandelijkse brutotoelagen) en aan een van volgende voorwaarden voldoet, krijg je de salarisbonus:

 • Als je ouder bent dan 60 jaar
 • Gedurende vijf jaar als je:
  • Een kind ten laste hebt dat recht heeft op extra kinderbijslag omdat het een handicap of aandoening heeft
  • Alleenstaande ouder bent met ten minste één kind ten laste jonger dan 15
  • Mantelzorg verleent aan een inwonend familielid van 1ste of 2de graad

In dat bedrag van 37.000 euro wordt geen rekening gehouden met je:

 • Niet-maandelijkse toelagen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, carpooling …)
 • Toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijd
 • Gevarentoelage
 • Permanentietoelage
 • Toelage voor ploegenarbeid

   

Deeltijdse prestaties handicap/chronische ziekte

Het budget dat vrijkomt door deze hervorming zal gebruikt worden voor een regeling voor collega’s die niet langer in staat zijn voltijds te werken wegens een handicap of een chronische ziekte.

Dat wordt een recht als je:

 • Over een externe erkenning beschikt als persoon met een handicap of chronische ziekte
 • En de arbeidsgeneesheer oordeelt dat de deeltijdse prestaties een noodzaak zijn

 

2. Zorgkrediet/federale thematische verloven

verlofstelsels_infographic_zorg.jpg

Aan de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), verandert bijna niets. In de toekomst zal je ook met palliatief verlof en verlof voor medische bijstand 4/5de kunnen werken. Nu kan je dat alleen voltijds of halftijds opnemen.

Palliatief verlof onder de vorm van verlof voor loopbaanonderbreking kan nu worden opgenomen met en periode van één maand, verlengbaar met één maand. Naar aanleiding van recente federale wetgeving wordt de verlengingsmogelijkheid met nog een bijkomende maand uitgebreid.
 

Zorgkrediet

In september 2016 voerde de Vlaamse Regering het zorgkrediet in. De  systemen van loopbaanonderbreking algemeen stelsel en eindeloopbaan doven uit.

Alleen wie een zorgmotief heeft of een opleiding volgt, kan nog aanspraak maken op loopbaanonderbreking. 
 

Compensatie

Omdat de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 55+’ers uitdooft, zijn er twee compenserende maatregelen:

 • 12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar. Ben je contractueel met een contract van bepaalde duur, of heb je een vervangingscontract, dan moet je twee jaar onafgebroken in dienst zijn, voor je recht hebt op dit onbetaald verlof.
 • Recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 55 jaar, waarbij het niet uitmaakt of je je vijf jaar recht al gebruikt hebt. 

 

3. Tewerkstelling bij een werkgever buiten de Vlaamse overheid

verlofstelsels_infographic_anderewerkgever.jpg

Er bestaan specifieke verloven die iemand toestaan om bij een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid te gaan werken (bv. bij een kabinet of een internationale instelling).

Omdat die verloven specifieke voorwaarden hebben, worden ze in een aparte categorie ondergebracht. De verloven blijven in hun huidige vorm bestaan.

 

4. Gunstverlof

verlofstelsels_infographic_gunstverlof.jpg

Een aantal soorten verlof wordt ondergebracht in één gestandaardiseerd gunstverlof, dat door zowel contractuele als statutaire collega’s kan aangevraagd worden. Het gaat om:

 • 30 dagen onbetaald verlof ter voorbereiding van de verkiezingen (contractuelen)
 • 4 jaar onbetaald verlof (statutairen)
 • Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (contractuelen)

De verloven worden een gunst waarbij je leidinggevende beslist of je dit onbetaald verlof kan opnemen. Hoewel je geen salaris krijgt, telt het gestandaardiseerd gunstverlof wel als dienstactiviteit en bouw je dus anciënniteit op.

Er komt geen maximumgrens. Ook die mag je leidinggevende zelf bepalen. Het hangt dus af van de plaats waar je werkt, al wordt er vanuit gegaan dat de verschillen niet te groot zullen zijn.

Contractuelen mogen na een gunstverlof sowieso terugkeren naar hun functie, statutairen kunnen terugkeren naar de entiteit van herkomst. Het gaat dan niet noodzakelijk om dezelfde functie of plaats.
 

Beroepsmogelijkheid verdwijnt

Nu bestaat er een beroepsmogelijkheid als je verlof voor deeltijdse prestaties of je onbetaald verlof geweigerd wordt. Die mogelijkheid verdwijnt omdat ze de lijnmanager belemmert om de goede werking van de dienst te verzekeren. Bovendien zou het niet meer werkbaar als het gunstverlof uitbereid wordt.

Er zal geprobeerd worden betwistingen te vermijden door bijvoorbeeld duidelijke afspraken en overleg met het personeelslid in aanwezigheid van een neutrale HR-verantwoordelijke en eventueel met bijstand van een vakbondsafgevaardigde.

Per entiteit komt er ook een generiek toetsingskader waaraan de toekenning van het gunstverlof moet worden getoetst. Dit kader wordt ingevoerd in overleg met de vakorganisaties.
 

Wanneer gaat dit in?

De regeling gaat grotendeels in op 1 januari 2018. 
 

Is dit nieuw?

Nee. De evaluatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid maakt deel uit van het project Modern HR-beleid. Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 stelt dat het aantal verlofstelsels tegen 2019 moet worden gerationaliseerd.

Alle info over de huidige verlofregelingen vind je op de website over de werking van de Vlaamse overheid.

Reacties

Waarom geen gelijkschakeling met privésector en zelfstandigen?

Wynants Ilse - Zorg en Gezondheid - 01/05/2017 - 07:08

Wat is het probleem voor de dienstvrijstelling n.a.v. de verkiezingen? In ons arbeidsreglement was bepaald dat je moest kiezen tussen verlof (indien dat kon met je takenpakket) óf de vergoeding (beide kon niet). Bovendien heb ik al verschillende keren mijn medewerking verleend en persoonlijk vastgesteld dat voornamelijk mensen uit de publieke sector worden opgetrommeld. En vaak zijn het dan ook nog elke keer dezelfde mensen. Tenslotte is het unfair dat mensen die zich ooit hebben opgegeven als VRIJWILLIGER op een lijst worden gezet en daarna bij elke verkiezing VERPLICHT worden om hun medewerking te verlenen. Ik stel voor dat ze bij de aanduiding van de bijzitters ook een gelijkschakeling doen naar de privésector en de zelfstandigen.

Volmondig mee eens!

Boerjan Carlos - Departement Cultuur, Jeugd en Media - 04/05/2017 - 11:09

Al 20 jaar wordt ik opgeroepen voor die verkiezingen. Collega's die het slim spelen en dan een reis boeken, worden later niet meer opgeroepen, maar eens je je dienst gedaan hebt, lijken ze altijd maar bij de zelfde mensen terecht te komen. Moeten wij allemaal in die periode een reis gaan boeken, zodat ze niemand van de oudgedienden meer kunnen vinden? Ik vind het straf dat het zover moet komen en dat men er niet in slaagt dit op een eerlijke manier over de hele bevolking te verdelen!

Ik sta ook op de lijst

Podevin - ABB - 16/05/2017 - 10:49

Ik volg de collega's hier volledig.
Ik ben sinds mijn laatste bevalling al elke verkiezing opgeroepen geweest.
Dit steeds om te gaan tellen meestal op een snikhete dag in lokalen waar het snikheet is.... en waar er soms hertelt moet worden tot laat op de avond..
Als er toch steeds van uit gegaan wordt dat wij "ambetantenaren" niets
doen waarom moet dan deze dienstvrijstelling afgeschaft worden?????

Dienstvrijstelling

Dedeyne Frederik - Landbouw en Visserij - 27/10/2017 - 01:43

Het is inderdaad waar dat meestal mensen uit de publieke sector worden opgetrommeld
Ik hoop dat er nu verandering In komt aangezien er geen compensatie meer wordt voorzien.

Verlof na verkiezingen

Brien Peter - Omgeving - 02/05/2017 - 09:39

Geen dienstvrijstelling verkiezingen meer.

De dag na de verkiezingen krijg je niet langer dienstvrijstelling. Het is immers je wettelijke plicht om je taak in een stem- of stemopnemingsbureau te doen. Bij andere overheden is deze dienstvrijstelling al lang afgeschaft. Duren de werkzaamheden tot na middernacht, krijg je nog wel dienstvrijstelling.

Dan heb ik mijn wettelijke plicht al meer dan gedaan. Ben de laatste 5 verkiezingen telkens opgeroepen en gegaan. Had er geen probleem mee om er mijn zondagnamiddag voor op te offeren omdat dit gecompenseerd werd. Aangezien de compensatie wegvalt, valt ook mijn motivatie weg. Het is geen pretje om op een meestal, zonnige namiddag met 4 Chinese vrijwilligers die niet echt gemotiveerd zijn, een hele stapel briefjes te sorteren en te tellen. Den deze houdt het voor bekeken.

Verkiezingen

Frederik Dedeyne - LV - 27/10/2017 - 01:45

Ik stel voor dat ze mensen die aan de dop staan, optrommelen als bijzitters. Deze zijn de maandag sowieso thuis...

Inderdaad: de 'gemakkelijke' lijst

Wallecan Isabella - Vlabel - 30/10/2017 - 09:51

Ook ik ben altijd de pineut bij verkiezingen, is het nu als teller, bijzitter (of beiden!!!!!!) of laatst als voorzitter. Heb het mevrouw de vrederechter gevraagd waarom het steeds dezelfden zijn die er voor geslachtofferd worden. Zij antwoordde mij heel laconiek: "Het is voor ons het gemakkelijkst om altijd dezelfde lijst te nemen met namen". Ik ben dit BEU.

Verandering is geen verbetering

Van den Bossche... - Waterwegen en Zeekanaal NV - 02/05/2017 - 10:40

Graag sluit ik me aan bij de reactie van meneer De Bie.

Verlof zonder wedde en jaarlijkse vakantie zijn 2 afzonderlijke zaken, dus moet men het ene niet met het andere gaan vermengen.
Over demotivatie gesproken: als het de bedoeling is om de werknemers te ontmoedigen om verlof zonder wedde te nemen is men zeker goed bezig.
Ik begrijp niet dat de vakbonden dit (zouden) goedkeuren.

Wat betreft max. 150 dagen verlof opsparen: wat met de mensen die momenteel al meer dan 150 dagen verlof op hun kaart hebben? Zijn ze verplicht om het op te nemen tegen het einde van het jaar?
Kortom: verandering maar (weer eens) geen verbetering!

>150 dagen kan nog niet

Van Hoof Theo - De Vlaamse Waterweg - 28/10/2017 - 02:35

De maatregel om 11 dagen of 83:36 op je loopbaanverlof te zetten is nog maar 10 jaar geleden ingevoerd. Er kan nog geen sprake zijn van 150 dagen. In eerste instantie was er zelfs sprake van slechts 110 dagen of 836 uur. Daarom heb ik dit jaar 100% verlof opgenomen omdat ik inderdaad heel kort op die 836 uren zat. Nu mag je dus naar 1140 uren.

Dat dit niet eindeloos kon zijn heb ik vanaf dag 1 voorspeld. Stel dat iemand op 20 jarige leeftijd begint en 40 jaar lang consequent 11 dagen opspaart, dan heeft hij/zij 440 dagen. Of ongeveer 2 jaar. 2 jaar aan je hoogste loon volledig betaald thuis blijven. Dat is toch te mooi om waar te zijn. Gaat deze persoon heel slim de laatste 5 jaar halftijds werken, is hij 4 jaar thuis. De persoon in kwestie dient dan ook nog eens vervangen te worden door een CBD. Dus dubbele kost. Als ieder zijn verlof jaarlijks opneemt is er geen extra CBD nodig. We moeten er ook voor oppassen dat er bepaald moment niet wordt beslist dat we te veel verlof hebben aangezien er massaal op de LV kaarten wordt gespaard.

Voor het administratief personeel is het ook nog allemaal wat te overzien. Voor het personeel dat buiten het 7:36 kader valt en dan nog in een rotatieschema is het heel andere koek. Een collega gaat per 1 februari met pensioen. Zowel verlof 2017 en 2018 als loopbaanverlof dient 100% opgenomen. Het kost je dan wel enkele uren omdat allemaal uit te tellen, ondanks dat ik heel vlot omga met tools als Excel. Ik hoef dat als teamleider ook niet te doen. Ik zou het echter heel erg vinden dat een collega verlof of loopbaanverlof mis loopt door de moeilijke berekeningen waar hij voor staat. Hoe meer dagen loopbaanverlof, des te moeilijker wordt het. Je zit dan snel over meerdere maanden te tellen en te rekenen. Nu waren het nog maar 3 volle maanden. Wat als het over 2 kalenderjaren gespreid is en er verandert wat in het rooster?

Wat mij betreft hadden ze het loopbaanverlof moeten aanpassen a rato van je werkregime. 50% werken? Maximaal 150 dagen à 50%. Iedereen gelijk. Nu is de deeltijdse ambtenaar nog duidelijk in het voordeel. Wat dat betreft zou ik daar idd ook nadeel aan ondervinden.

Dat de personen met onbetaald verlof slechts 5 dagen mogen opsparen is nog heel ruim. Je geeft aan onvoldoende verlof te hebben en toch ga je opsparen. Eerst je verlof opnemen en dan pas onbetaald zou ik zeggen.

Compensatie ????

Demiddele A - VDAB - 02/05/2017 - 11:46

'Omdat de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 55+’ers uitdooft, zijn er twee compenserende maatregelen: 12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar.'
Vreemde 'compensatie'! Mijn vraag is wie zich dat financieel kan veroorloven, een 'extra jaar' onbetaald verlof? Daar heeft de doorsnee werknemer denk ik niets aan, aan deze 'compenserende maatregel'.

invloed verlof voor deeltijdse prestaties op pensioen

Janssens E - Bijzondere jeugdzorg - 08/05/2017 - 03:55

Beste,

heeft verlof voor deeltijdse prestaties invloed op ons pensioen?
Er worden maximum 5 jaar gelijkgesteld aan dienstactiviteit. Betekent dat dat deze jaren dan volledig als dienstactiviteit meetellen voor ons pensioen? Ook al werk je 90% of minder? Of telt dan effectief maar 50,60,70,80 of 90% mee voor jouw pensioen?
Na die 5 jaren tellen de deeltijdse prestaties niet meer als dienstactiviteit? Dus dit heeft dan zeker invloed op onze pensioenberekening?
Ik vind dit toch wel belangrijk om te weten zodat ik weet wat de consequenties zijn naar de toekomst van mijn keuze die ik nu maak.

Altijd dienstactiviteit

Veerle Van den ... - 13 - 08/05/2017 - 04:22

Verlof Deeltijdse Prestaties geldt altijd als dienstactiviteit.

Janssens E - Bijzondere jeugdzorg - 09/05/2017 - 07:56

Beste Veerle, zelfs na het maximum van 5 jaar? Dus je kan meer dan 20 jaar verlof voor deeltijdse prestaties nemen zonder dat dit invloed heeft op je pensioen?

Veerle Van den ... - 13 - 09/05/2017 - 10:53

Ik heb het voor je nagevraagd bij de dienst Regelgeving: Twintig jaar deeltijds werken via verlof voor deeltijdse prestaties zal impact hebben op het pensioen. De pensioenreglementering bepaalt immers wanneer de met dienstactiviteit gelijkgestelde onbetaalde afwezigheden minder als 20% van de effectieve diensten bedragen deze prestaties meetellen voor het pensioen. In het hieronder beschreven geval zal de 20% regel hoogstwaarschijnlijk worden overschreden. Hierdoor hebben de deeltijdse prestaties die deze regel overschrijden ook bij gelijkstelling met dienstactiviteit impact op het pensioen. Verschil met de huidige regeling zit hem in het feit dat de deeltijdse prestaties na vijf jaar sowieso met non-activiteit gelijk gesteld worden, waardoor ze sowieso een impact hebben op het pensioen. Door deze gelijkstelling met non-activiteit na vijf jaar in de nieuwe regeling te schrappen milderen we m.a.w. de impact op het pensioen.

Arbeidshandicap en deeltijdse prestaties

Inge - AgO - 21/10/2017 - 08:55

In de nieuwe maatregel voor personeelsleden met een arbeidshandicap die niet voltijds kunnen werken is deze impact op pensioen hetzelfde. Nochtans moeten zij uit medische noodzaak deeltijds werken en is er van vrije keuze geen sprake. Bovendien worden zij geconfronteerd met zwaardere medische kosten waardoor de vermindering van pensioen extra moeilijk te dragen zal zijn.

deeltijdse prestaties /invloed op pensioen

Verlinden Rita - VDAB - 10/08/2017 - 04:36

Dezelfde vragen die ik heb worden hierboven gesteld,.

waarom wordt dit al gecommuniceerd terwijl het ontwerp nog naar vakbonden en Raad van State voor advies moet?

Forssman Line - werk en sociale economie - 09/05/2017 - 11:05

Waarom wordt dit al gecommuniceerd terwijl het ontwerp nog naar vakbonden en Raad van State voor advies moet?
Nu krijg je de indruk dat de nieuwe verlofregeling er zo definitief zal uitzien.
Zo lijkt het of er geen voorstellen of opmerkingen meer mogelijk zijn terwijl er verder in de tekst " waarschijnlijk 1 januari 2018. De Vlaamse Regering keurde dit ontwerpbesluit principieel goed op 28 april 2017. Dit moet nu naar de vakbonden, en nadien naar de Raad van State voor advies."

Veerle Van den ... - 13 - 09/05/2017 - 04:16

Dag Line, hartelijk dank voor je reactie. Ik heb die passage over Raad van State nog bij in de inleiding gezet, waardoor het wat duidelijker wordt. Verder zie ik niet goed in waarom we hier niet zouden over communiceren. We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat er op tafel ligt. Ik denk dat heel wat collega's teleurgesteld zouden zijn als ze geen informatie kregen. Bovendien is dit al in een werkgroep met alle betrokken partijen (ook vakbonden) besproken. Als er nog veranderingen komen, zullen we daar heel duidelijk over communiceren.

salarisbonus

Lut Vandorpe - WVG, dienst justitiehuizen - 09/05/2017 - 11:57

Beste,
Wat betreft de salarisbonus bij deeltijdse prestaties: iemand die niet onder die categorieën valt , krijgt dus geen bonus meer? Meerdere kinderen hebben bijvoorbeeld, geeft geen recht meer? Het evenwicht tussen werk en gezin wordt nogal uitgemolken als je het mij vraagt. Terwijl dit toch opgeworpen wordt als een paradepaardje wanneer je bij de Vlaamse overheid komt werken?!

Veerle Van den ... - 13 - 09/05/2017 - 04:18

Dag Lut, ik heb het even voor je nagevraagd bij de collega's van Regelgeving: 'Er is voor gekozen om inzake het recht op verlof voor deeltijdse prestaties en de salarisbonus het gros van de rechthebbende categorieën te vervangen door een recht gedurende zestig maanden voor alle personeelsleden. Hierdoor is het recht op verlof niet langer aan het zorgen voor een ander gekoppeld en kan het ook worden opgenomen om voor zichzelf te zorgen. Deze keuze komt ook door de vaststelling dat er door de federale zorgverloven en het Vlaams zorgkrediet er al heel wat verloven bestaan waarbij het recht op verlof gekoppeld is aan het zorgen voor iemand anders.'

Recht deeltijdse prestaties

Olivier Loos - MOW - 09/05/2017 - 04:31

Beste Veerle,

Begrijp ik het juist dat iedereen nu recht heeft om 5 jaar deeltijdse prestaties aan te vragen, los van zijn leeftijd (ik ben nu 44 jaar)?

En dat er daarbovenop vanaf de leeftijd van 55 jaar opnieuw deeltijdse prestaties kan aangevraagd worden?

Alvast bedankt

Olivier

Petra Goovaerts - 13 - 10/05/2017 - 11:53

Dag Olivier

Dat klopt inderdaad volledig.

Veerle

In vergelijking met privé nog niet zo slecht

Willekens M - Agentschap Wegen en verkeer - 10/05/2017 - 05:34

Beste collega's,

Ja, er zijn veranderingen en ja, soms worden we benadeeld. Maar laten we niet alles negatief zien.
Mijn vrouw werkt als bediende in de privé. Daar heb je veel minder opties om deeltijds te gaan werken zonder dat dit een weerslag heeft op loon en pensioen en kan dit nooit zolang als bij ons. Met ons zorgkrediet en verlof voor deeltijdse prestaties komen wij aan 150 maanden deeltijds! Zij moet het stellen met 51 maanden deeltijds. Zij kan natuurlijk wel haar contract laten aanpassen, maar dat is op alle vlakken nadelig.
Ik ben nog steeds tevreden over onze opties om werk en gezin te combineren.

Deeltijdse prestaties

Hasevoets - De Vlaamse Waterweg nv - 06/06/2017 - 03:32

1. Ik lees dat de teller voor deeltijdse prestaties als een recht terug op 0 worden gezet. Ik genoot reeds 60 maanden van deeltijdse prestaties als een recht. Dit betekent dat ik opnieuw 60 maanden kan genieten van deeltijdse prestaties als een recht?
2. Kan het vier jaar gunstverlof ook opgenomen worden in deeltijdse prestaties?

Deeltijdse prestaties

De Bruyn Marina - Departement Omgeving - 29/10/2017 - 09:40

Ik heb dezelfde vraag. Ik ben 55 jaar en heb in het verleden ook mijn 60 maanden deeltijds verlof reeds opgenomen. Ik neem nu al een aantal jaren deeltijds verlof die niet meer als dienstactiviteit wordt aangenomen en dus ook invloed heeft op mijn pensioen.
Nu de teller voor deeltijdse prestaties als een recht terug op 0 worden gezet, wil dit dan ook zeggen dat het terug wordt aangenomen als dienstactiviteit en dus geen invloed heeft op het pensioen ?

Dienstvrijstelling verkiezingen

Jurgen De Witte - Wonen Vlaanderen - 23/10/2017 - 10:36

Persoonlijk heb ik me al verscheidene keren als vrijwilliger opgegeven voor bij de verkiezingen. Een zondag "opofferen" om de dag erna thuis te kunnen zijn, vond ik niet zo erg. De laatste twee keer heb ik me niet opgegeven, maar ben ik ook niet aangeduid om TOCH te komen zetelen. Ik denk dat het allemaal afhangt van de personen die de lijsten samenstellen.
Maar dat ze altijd maar minder en minder "gunsten" willen geven, vind ik toch maar kleintjes. Is het nu echt zo erg om elke vier of zes jaar voor enkele ambtenaren een dagje compensatieverlof te voorzien? Dat doet me denken aan het verlof voor het geven van bloed of plasma; ook al een paar jaar afgeschaft. Dat het in de toekomst slechter zal worden i.p.v. dat er andere mogelijkheden komen om van dergelijke verloven gebruik te maken, lijkt me nu al duidelijk ...

Verlof voor bloed en plasma geven is verkeerd

Van Hoof Theo - De Vlaamse waterweg nv - 10/11/2017 - 04:02

Beste,

Als je gaat bloed en/of plasma geven om verlof te krijgen ben je compleet verkeerd. Dat doe je om mensen te helpen. Ik heb bloedgroep AB- en heb vanaf mijn 18de verjaardag het maximaal aantal keren bloed en plasma gegeven. Ik was destijds nog militair en kreeg alleen verlof als ik in het militair hospitaal ging bloed geven. Dat heb ik nooit gedaan. 2 wekelijks ging ik eerst bloed of plasma geven VOOR ik naar huis reed. Vaak kwam er een taxi nog dezelfde avond het plasma afhalen om er factor 8 (tegen bloederziekte) te kunnen uit halen. Ik deed dit uit overtuiging.

Na een dispuut met de donor verantwoordelijke van het rode kruis ben ik finaal gestopt. Zelfs 20 verlofdagen per gift kan me niet overtuigen. Des te meer omdat ook de regionale plasma centra ondertussen door dezelfde persoon zijn gesloten.

Wat met politiek verlof?

Vereecke Linda - EWI - 23/10/2017 - 01:52

Ik meen nergens iets te lezen over politiek verlof? is dit hetzelfde gebleven?

Petra Goovaerts - 13 - 23/10/2017 - 03:35

Beste Linda,

Aan het politiek verlof is inderdaad niets veranderd. Meer info daarover vind je op https://overheid.vlaanderen.be/overige-verloven#politiek

Petra (13)

Deeltijdse prestaties omwille van chronische ziekte

De Wilde Els - AGION - 24/10/2017 - 03:47

Hoe krijg je een externe erkenning voor chronische ziekte?

Pagina's

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.