Nieuwe verlofregeling bijna rond

Vrouw werkt in de tuin
Er zijn een hoop veranderingen op komst voor wie loopbaanonderbreking of een andere vorm van verlof wil nemen. (Foto: Belgaimage/Agefotostock)

Vanaf 1 januari 2018 zal onze verlofregeling er helemaal anders uitzien. De Vlaamse Regering keurde dit ontwerpbesluit voor een tweede keer principieel goed op 20 oktober 2017, na onderhandelingen met de vakbonden. Een overzicht van wat er verandert.

Voor wie?

De verlofregeling is alleen van toepassing op de 27.000 collega’s die onder het Vlaams Personeelsstatuut vallen. En dus niet op wie bijvoorbeeld voor De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering, De Rand, Muntpunt … werkt.
 

Wijzigingen

Op 4 punten zijn er nog aanpassingen na de onderhandelingen met de vakbonden.

 • Als je een bepaald verlof meer dan zes maanden voltijds opneemt, verlies je je recht om terug te keren naar de functie van oorsprong. Je hebt wel een terugkeerrecht naar de entiteit van herkomst.
 • De salarisbonus wordt bij verlof deeltijdse prestaties altijd toegekend als je aan de voorwaarden voldoet, niet alleen bij verlof voor deeltijdse prestaties dat als een recht opgenomen wordt.
 • De overgangsperiode voor de salarisbonus zal tot 31 december 2019 lopen in plaats van tot 31 december 2018, voor wie verlof voor deeltijdse prestaties is beginnen opnemen voor 1 januari 2018. De bonus loopt door tot de aangevraagde einddatum of tot 31 december 2019 als de einddatum later ligt.
 • Palliatief verlof onder de vorm van verlof voor loopbaanonderbreking kan nu worden opgenomen met en periode van één maand, verlengbaar met één maand. Naar aanleiding van recente federale wetgeving wordt de verlengingsmogelijkheid met nog een bijkomende maand uitgebreid.
   

Overzicht

Onze verlofregeling wordt opgedeeld in vier groepen verlof:

 • Verloven die een recht zijn op basis van internationale, Europese of federale wetgeving of omdat de Vlaamse overheid dat zelf beslist heeft
 • Zorgkrediet en federale thematische verloven
 • Verlof omdat je om een specifieke reden buiten de diensten van de Vlaamse overheid gaat werken (bv. kabinet, een mandaat bij een internationale instelling …
 • Gunstverlof

 

1. Verlof waar je recht op hebt

verlofstelsels_infographic_recht_1.jpg

trouwendkoppel_greethaeseldonckx.jpgAan de verloven waar je recht op hebt, zal er niet zo heel veel veranderen. Immers, internationale of federale regelgeving bepaalt dat je dat verlof krijgt.

Voorbeelden zijn moederschapsrust, vaderschaps/meemoederschapsverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof, omstandigheidsverlof, vakbondsverlof … 

Nieuw: pleegzorgverlof voor statutairen (6 dagen per jaar). Contractuele collega’s hadden hier sowieso al recht op.
 

Maximaal 150 vakantiedagen opsparen

Blijft:

 • Je 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • De mogelijkheid om elk jaar 11 dagen jaarlijks verlof op te sparen en om het even wanneer in je carrière opnemen. 

Verandert:

 • Aan het einde van het jaar mag je maximaal 150 dagen opgespaard hebben in plaats van onbeperkt.
 • Wie gebruikmaakt van de twintig dagen onbetaald verlof zal maar 5 dagen jaarlijks verlof naar het volgende jaar kunnen overdragen. Het aantal dagen onbetaald verlof dat je neemt maakt hierbij niet uit. Zelfs al neem je maar 1 dag onbetaald verlof, dan nog val je onder deze regeling.
   

Geboorteverlof

baby_agefotostock.jpgHier worden de verschillen tussen contractuele en statutaire collega’s weggewerkt, zowel op vlak van loon als van voorwaarden.

 • Loon: wie contractueel is en vader of meemoeder wordt, zal boven op de uitkering een toelage krijgen. Zo  krijgt het contractuelen in zekere zin een volledig loon, zoals dat het geval is bij statutaire collega’s.
 • Voorwaarden: worden gelijkgeschakeld. Na de bevalling van de echtgenote/partner heeft een vader of meemoeder sowieso recht op 10 dagen verlof. 

Statutaire personeelsleden zullen nu ook geboorteverlof kunnen opnemen als een kind buiten een samenlevingsband wordt geboren. Voorwaarde is wel dat men het kind erkend heeft.
 

Vader- of meemoederschapsverlof bij overlijden/hospitalisatie moeder

Bij het overlijden of hospitalisatie van de moeder door de geboorte van een kind wordt de moederschapsrust in vader- of meemoederschapsverlof omgezet. Ook hier krijgen contractuele collega’s een toelage boven op hun nettoloon. Statutairen krijgen hun loon gewoon doorbetaald.
 


Omstandigheidsverlof bij wettelijke samenwoonst

Nu krijg je alleen omstandigheidsverlof bij een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en de tweede graad. Dat wordt ook het geval bij een wettelijke samenwoonst.
 


Ambtshalve onbetaald verlof

Wie bij een andere dienst van de Vlaamse overheid die onder het VPS valt (niet De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering …) of bij een Vlaams administratief rechtscollege gaat werken, heeft nu ‘ambtshalve recht’ op onbetaald verlof voor de duur van het contract, mandaat of aanstelling

 • In de toekomst wordt het recht op dit verlof wordt beperkt tot twee jaar in geval van een contract of aanstelling of tot de duur van het eerste mandaat.
 • Daarna kan de entiteit van herkomst een gunstverlof toekennen. Wil ze dat niet, dan kan je met een statutaire dienstaanwijzing onder bepaalde voorwaarden worden overgezet naar de entiteit waar de ambtenaar het contract, mandaat of tijdelijke aanstelling uitoefent..
 • Na het ambtshalve onbetaald verlof heb je het recht terug te keren naar je entiteit van herkomst.

 

Geen dienstvrijstelling verkiezingen meer

dienstvrijstelling_verkiezingen_ericlalmand.jpgDe dag na de verkiezingen krijg je niet langer dienstvrijstelling. Het is immers je wettelijke plicht om je taak in een stem- of stemopnemingsbureau te doen. Bij andere overheden is deze dienstvrijstelling al lang afgeschaft. Duren de werkzaamheden tot na middernacht, krijg je nog wel dienstvrijstelling.

 

12 maanden onbetaald verlof

Iedereen kan zijn loopbaan op pauze zetten door 12 maanden onbetaald verlof, behalve als je in je proeftijd bent. Dat is een recht en die maanden worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Ben je contractueel met een contract van bepaalde duur, of heb je een vervangingscontract, dan moet je twee jaar onafgebroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid, voor je recht hebt op dit onbetaald verlof.

Na je 55 heb je recht op een extra jaar.

 

20 dagen onbetaald verlof

De 20 dagen onbetaald verlof blijven een recht en worden toegankelijk voor personeelsleden op proef. Werk je deeltijds of treed je tijdens het jaar in dienst, wordt dat aantal dagen in verhouding teruggebracht. Ook zal je bij opname van dit verlof slechts 5 in plaats van 11 dagen jaarlijks verlof naar het volgende jaar kunnen overdragen.
 


Verlof voor deeltijdse prestaties

De huidige regels wijzigen:

 • Het wordt een recht voor iedereen in plaats van een gunst (met een maximumduur van 5 kalenderjaren), behalve voor top- en middenkader. Daarna wordt dit een gunst.
 • Vanaf 55 jaar is het een recht.
 • Het geldt altijd als dienstactiviteit.
 • Je kan kiezen uit een van volgende arbeidsregimes: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%.
 • Je werkregime kan gedurende drie maanden niet gewijzigd worden
 • Je leidinggevende kan beslissen dat je je verlof voor deeltijdse prestaties drie maanden moet uitstellen, als het de werking van de dienst in het gedrang brengt.​

Alle tellers worden weer op 0 gezet. Wie in het verleden al verlof voor deeltijdse prestaties nam, zal dus ook in het nieuwe systeem kunnen instappen.

Ook contractuele collega’s krijgen recht op verlof voor deeltijdse prestaties, onder dezelfde voorwaarden als het statutair personeel. De verdeeltijdsing gebeurt door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Zo worden de arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire collega’s verder op elkaar afgestemd.

Wat het recht betreft, is de voorwaarde wel dat je al twee jaar onafgebroken in dienst bent bij de diensten van de Vlaamse overheid als je een contract van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst hebt.
 

Salarisbonus wordt hervormd

Nu krijgt iedereen die recht heeft op verlof voor deeltijdse prestaties een salarisbonus. Die bedraagt 1/5 van het loon dat je verliest door deeltijds te werken. De huidige voorwaarden, die vanaf januari veranderen, lees je op de webpagina's van het Agentschap Overheidspersoneel.

Er komt een overgangsperiode die tot 31 december 2019 zal lopen. De bonus loopt door tot de aangevraagde einddatum van je verlof voor deeltijdse prestaties of tot 31 december 2019 als de einddatum later ligt.
 

Nieuwe regeling

De salarisbonus wordt hervormd. Ook contractuelen zullen deze bonus krijgen, maar niet langer iedereen. Alleen als je minder verdient dan 37.000 euro bruto (som van je brutomaandsalaris en de maandelijkse brutotoelagen) en aan een van volgende voorwaarden voldoet, krijg je de salarisbonus:

 • Als je ouder bent dan 60 jaar
 • Gedurende vijf jaar als je:
  • Een kind ten laste hebt dat recht heeft op extra kinderbijslag omdat het een handicap of aandoening heeft
  • Alleenstaande ouder bent met ten minste één kind ten laste jonger dan 15
  • Mantelzorg verleent aan een inwonend familielid van 1ste of 2de graad

In dat bedrag van 37.000 euro wordt geen rekening gehouden met je:

 • Niet-maandelijkse toelagen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, carpooling …)
 • Toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijd
 • Gevarentoelage
 • Permanentietoelage
 • Toelage voor ploegenarbeid

   

Deeltijdse prestaties handicap/chronische ziekte

Het budget dat vrijkomt door deze hervorming zal gebruikt worden voor een regeling voor collega’s die niet langer in staat zijn voltijds te werken wegens een handicap of een chronische ziekte.

Dat wordt een recht als je:

 • Over een externe erkenning beschikt als persoon met een handicap of chronische ziekte
 • En de arbeidsgeneesheer oordeelt dat de deeltijdse prestaties een noodzaak zijn

 

2. Zorgkrediet/federale thematische verloven

verlofstelsels_infographic_zorg.jpg

Aan de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), verandert bijna niets. In de toekomst zal je ook met palliatief verlof en verlof voor medische bijstand 4/5de kunnen werken. Nu kan je dat alleen voltijds of halftijds opnemen.

Palliatief verlof onder de vorm van verlof voor loopbaanonderbreking kan nu worden opgenomen met en periode van één maand, verlengbaar met één maand. Naar aanleiding van recente federale wetgeving wordt de verlengingsmogelijkheid met nog een bijkomende maand uitgebreid.
 

Zorgkrediet

In september 2016 voerde de Vlaamse Regering het zorgkrediet in. De  systemen van loopbaanonderbreking algemeen stelsel en eindeloopbaan doven uit.

Alleen wie een zorgmotief heeft of een opleiding volgt, kan nog aanspraak maken op loopbaanonderbreking. 
 

Compensatie

Omdat de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 55+’ers uitdooft, zijn er twee compenserende maatregelen:

 • 12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar. Ben je contractueel met een contract van bepaalde duur, of heb je een vervangingscontract, dan moet je twee jaar onafgebroken in dienst zijn, voor je recht hebt op dit onbetaald verlof.
 • Recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 55 jaar, waarbij het niet uitmaakt of je je vijf jaar recht al gebruikt hebt. 

 

3. Tewerkstelling bij een werkgever buiten de Vlaamse overheid

verlofstelsels_infographic_anderewerkgever.jpg

Er bestaan specifieke verloven die iemand toestaan om bij een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid te gaan werken (bv. bij een kabinet of een internationale instelling).

Omdat die verloven specifieke voorwaarden hebben, worden ze in een aparte categorie ondergebracht. De verloven blijven in hun huidige vorm bestaan.

 

4. Gunstverlof

verlofstelsels_infographic_gunstverlof.jpg

Een aantal soorten verlof wordt ondergebracht in één gestandaardiseerd gunstverlof, dat door zowel contractuele als statutaire collega’s kan aangevraagd worden. Het gaat om:

 • 30 dagen onbetaald verlof ter voorbereiding van de verkiezingen (contractuelen)
 • 4 jaar onbetaald verlof (statutairen)
 • Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (contractuelen)

De verloven worden een gunst waarbij je leidinggevende beslist of je dit onbetaald verlof kan opnemen. Hoewel je geen salaris krijgt, telt het gestandaardiseerd gunstverlof wel als dienstactiviteit en bouw je dus anciënniteit op.

Er komt geen maximumgrens. Ook die mag je leidinggevende zelf bepalen. Het hangt dus af van de plaats waar je werkt, al wordt er vanuit gegaan dat de verschillen niet te groot zullen zijn.

Contractuelen mogen na een gunstverlof sowieso terugkeren naar hun functie, statutairen kunnen terugkeren naar de entiteit van herkomst. Het gaat dan niet noodzakelijk om dezelfde functie of plaats.
 

Beroepsmogelijkheid verdwijnt

Nu bestaat er een beroepsmogelijkheid als je verlof voor deeltijdse prestaties of je onbetaald verlof geweigerd wordt. Die mogelijkheid verdwijnt omdat ze de lijnmanager belemmert om de goede werking van de dienst te verzekeren. Bovendien zou het niet meer werkbaar als het gunstverlof uitbereid wordt.

Er zal geprobeerd worden betwistingen te vermijden door bijvoorbeeld duidelijke afspraken en overleg met het personeelslid in aanwezigheid van een neutrale HR-verantwoordelijke en eventueel met bijstand van een vakbondsafgevaardigde.

Per entiteit komt er ook een generiek toetsingskader waaraan de toekenning van het gunstverlof moet worden getoetst. Dit kader wordt ingevoerd in overleg met de vakorganisaties.
 

Wanneer gaat dit in?

De regeling gaat grotendeels in op 1 januari 2018. 
 

Is dit nieuw?

Nee. De evaluatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid maakt deel uit van het project Modern HR-beleid. Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 stelt dat het aantal verlofstelsels tegen 2019 moet worden gerationaliseerd.

Alle info over de huidige verlofregelingen vind je op de website over de werking van de Vlaamse overheid.

Reacties

Automatisch

Veerle Van den ... - 13 - 25/10/2017 - 10:35

Het statuut wordt automatisch toegekend in bepaalde gevallen, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds moet worden bezorgd. Meer info vind je bij het ziekenfonds.

Naam en entitei... - CJSM - 25/10/2017 - 02:46

Het statuut wordt inderdaad in bepaalde gevallen automatisch toegekend, maar het is helemaal niet zo dat een erkenning van een ziekenfonds als chronisch zieke die erkenning wordt overgenomen door de VO!

Deeltijdse prestaties en arbeidshandicap

Inge Gotzen - Agentschap Overheidspersoneel - 27/10/2017 - 01:43

Ik dacht dat die erkenning ook kon als je beschikt over een attest van de VDAB waarbij je entiteit vroeger recht had op een rendementsondersteuning. Klopt dit?

Eindeloopbaanregeling: beslissing C62

Chris Reyné - Het Facilitair Bedrijf - 25/10/2017 - 10:57

Ik ben op 1 september 2016 nog ingestapt in de eindeloopbaanregeling. Dit houdt in dat ik 4/5 werk, ik een maandelijkse premie ontvang van de RVA en mijn 4/5 jaren voor 100% meetellen voor mijn pensioen.
In principe is dit stelsel van toepassing tot aan mijn pensioen. Ik kan dus niet meer voltijds werken.
Wijzigt er iets aan deze regeling of aan de voorwaarden die van toepassing waren op 1 september 2016?
Alvast bedankt voor uw reactie.

Petra Goovaerts - 13 - 25/10/2017 - 12:59

Beste Chris,

Voor vragen over jouw specifieke situatie kan je best terecht bij je personeelsdienst of het Gemeenschappelijk Dienstencentrum Personeel.

Petra (13)

Geen wijziging

Van Hoof Theo - De Vlaamse waterweg NV - 28/10/2017 - 07:41

Beste,

Normaal zijn er wat dat betreft geen wijzigingen. Eens je op de trein zit worden er geen wijzigingen meer aangebracht. Heel je dossier is goedgekeurd in de huidige vorm. Ik werk sinds 1/1/2015 80% tot aan pensioen. Ik kon er nog van genieten omdat mijn aanvraag binnen was voor 1/10/2014. Ik kon eerst nog 5 jaar 80% vol maken volgens VPS maar heb dat bewust niet gedaan omdat ik vermoedde dat de regeling ging gewijzigd worden.

Salarisbonus

Wilfried Rentme... - ANB - 02/11/2017 - 05:35

Beste,

Wat moet ik verstaan onder salarisbonus? Werk nu 4/5 met een toelage van de RVA tot aan mijn pensioen - ben 61j - Stel dat ik 50 % wil gaan werken. Krijg ik dan nog een toelage van de RVA?

Mvg,

RW

Salarisbonus

Petra Goovaerts - 13 - 03/11/2017 - 09:33

Beste Wilfried,

Meer informatie over de salarisbonus vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/verlof-voor-deeltijdse-prestaties-regelin...

Voor vragen over jouw specifieke situatie kan je best terecht bij je personeelsdienst of het Gemeenschappelijk Dienstencentrum Personeel.

Petra (13)

Pagina's

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.