Zorgkrediet vervangt loopbaanonderbreking

Kinderen die in de lens kijken
Wie kinderen heeft, zal nog kunnen gebruikmaken van zorgkrediet, de opvolger van loopbaanonderbreking (Foto: Lieven Van Assche)

Vanaf 2 september doven de huidige loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’ en de loopbaanonderbreking ‘eindeloopbaan’ uit. Die dag gaat het Vlaams zorgkrediet van start. Vanaf dan kan je je loopbaan alleen nog met een uitkering onderbreken om een opleiding te volgen of om voor iemand te zorgen.

Het Vlaams zorgkrediet geldt alleen voor personeel van de openbare sector (Vlaamse overheid, onderwijs en lokale besturen). Wat volgt, geldt dus voor zo’n 27.000 lezers van 13.

Behoren niet tot de doelgroep: De Lijn en de privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen zoals Integratie en Inburgering, Muntpunt, De Rand … Zij volgen de regeling uit de privésector met de verschillende vormen van tijdskrediet. Collega’s van De Lijn vinden alle info over de verschillende mogelijkheden op hun intranet.

De Vlaamse Regering heeft op 26 juli haar defintieve goedkeuring aan dit dossier gegeven.
 

Wat verandert er? 

Er zullen vanaf 2 september 2016 nog maar twee manieren bestaan om je loopbaan te onderbreken met een uitkering: de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand) en het (nieuwe) ‘Vlaams zorgkrediet’. Die staan totaal los van elkaar en je kan kiezen in welke volgorde je ze opneemt.

De bestaande loopbaanonderbrekingen ‘gewoon stelsel’ en ‘eindeloopbaan’ doven uit.

De nieuwe regeling slaat alleen op nieuwe dossiers. Is je loopbaanonderbreking ingegaan voor 2 september, dan blijft het oude systeem voor je gelden.

Alle tellers worden weer op nul gezet. Als je in het verleden loopbaanonderbreking nam, zal je dus ook Vlaams zorgkrediet kunnen opnemen als je aan de voorwaarden voldoet.

Je kan nog altijd (tijdelijk) minder (of niet) werken, maar dan via andere verlofstelsels zonder een uitkering.
 

Welke vormen van onderbreking met uitkering zijn er vanaf 2/9?
 

1. Federale thematische verloven

Oude man in bed

Wie iemand wil bijstaan die palliatieve zorgen krijgt, kan zowel gebruik maken van het federaal thematisch verlof als van het Vlaams zorgkrediet (Foto: Freddy Debrock)
 

Aan de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), verandert niets. Ze blijven federaal en je moet aanvragen voor uitkeringen ook na 2 september nog indienen bij de RVA. Zij zullen deze dossiers blijven behandelen.

  • Je blijft dus hetzelfde recht hebben op  4 voltijdse maanden ouderschapsverlof per kind, met dezelfde RVA-uitkeringen als voorheen. Dat ouderschapsverlof kun je ook opnemen als 8 halftijdse maanden of 20 1/5-maanden. 
  • Je blijft ook dezelfde mogelijkheden hebben om tot twee voltijdse/ halftijdse maanden palliatief verlof te nemen, en tot twaalf voltijdse (of 24 halftijdse) maanden verlof om voor een zwaar ziek familielid te zorgen (medische bijstand). Ook voor deze verloven blijven de voorwaarden en uitkeringen hetzelfde als voorheen.

Wat wel verandert: je krijgt niet langer een Vlaamse aanmoedigingspremie boven op deze RVA-uitkeringen. Die middelen worden gebruikt om het Vlaams zorgkrediet uit te bouwen.


2. Nieuw: Vlaams zorgkrediet

Doven dus uit: de bestaande loopbaanonderbrekingen ‘gewoon stelsel’ en ‘eindeloopbaan’ . Dat zijn 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijds loopbaanonderbreking en deeltijds werken tot aan je pensioen voor 55-plussers.

Vanaf 2 september heeft iedereen, zowel contractuele als statutaire collega’s, recht op 18 maanden voltijds Zorgkrediet of 36 maanden halftijds of 90 maanden lang 1/5, op voorwaarde dat je een zorgmotief hebt of een opleiding volgt. Je kan van regime veranderen. Je resterende krediet wordt dan omgezet naar het nieuwe.

Studerende studenten in een bibliotheek. Foto: Joris Casaer

Ook wie een opleiding volgt, kan gebruik maken van zorgkrediet (Foto: Joris Casaer)
 

Motieven

De motieven lijken in sommige gevallen heel erg op die van de federale thematische verloven.

Het Vlaams zorgkrediet kan je dus alleen in volgende vijf gevallen nemen:

  • Om voor een kind tot en met 12 jaar te zorgen
  • Om voor een kind met een handicap te zorgen
  • Om voor een zwaar ziek gezins- of familielid te zorgen
  • Om iemand die palliatieve zorgen krijgt bij te staan
  • Om een opleiding te volgen
     

Eén onderbrekingspremie

Nu krijg je boven op de federale onderbrekingsuitkering nog een Vlaamse aanmoedigingspremie. Dat verandert. Er komt één Zorgkredietloket dat één onderbrekingspremie zal uitbetalen.

Het gaat niet om een besparing, want je zal evenveel krijgen als met de 2 huidige tegemoetkomingen.

De uitbetaling zal gebeuren door de collega’s van het Departement Werk en Sociale Economie, die na de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor loopbaanonderbreking. Je aanvraag zal je online kunnen indienen via www.werk.be/zorgkrediet nadat de Vlaamse Regering het besluit over het Vlaams zorgkrediet definitief goedkeurt. Daar zal je ook de papieren aanvraagformulieren en alle informatie kunnen vinden.

Een vrouw geeft les aan een kind in een rolstoel. Foto: Joris Casaer

Je kan zorgkrediet gebruiken om voor een kind met een handicap te zorgen (Foto: Joris Casaer)
 

Alternatieven

Je kan nog steeds minder gaan werken als je dat wil, via een van de onbetaalde alternatieven die in VPS staan: verlof voor deeltijdse prestaties en onbetaald verlof.
 

Verlof voor deeltijdse prestaties

Statutaire collega’s kunnen verlof voor deeltijdse prestaties aanvragen.  Dat is in sommige gevallen een recht, bv. als je minstens 50 bent of 2 kinderen jonger dan 15 ten laste hebt. In alle andere gevallen beslist je leidinggevende of je verlof voor deeltijdse prestaties krijgt.

Wie contractueel is, krijgt een aangepast contract als hij deeltijds gaat werken. Je leidinggevende beslist of dit kan of niet.
 

Onbetaald verlof

Elke statutaire collega heeft recht op een jaar onbetaald verlof dat kan gelijkgesteld worden met dienstactiviteit. Daarna kan je nog 4 jaar onbetaald verlof nemen, maar je leidinggevende beslist of dit kan of niet. Dit verlof kan je alleen per maand opnemen.

Voor contractuelen is onbetaald verlof een recht gedurende maximaal een jaar. Zij moeten hun onbetaald verlof in aangesloten periodes opnemen.

Daarnaast heeft iedereen elk jaar recht op 20 dagen onbetaald verlof boven op je dagen jaarlijks verlof.
 

Kan je nog een aanvraag doen volgens het oude systeem?

Alleen als je loopbaanonderbreking ingaat voor 2 september. De aanvraagtermijn verschilt echter van entiteit tot entiteit. Bij de ene moet je aanvraag drie maanden op voorhand doen en is het dus te laat. Bij de andere is de aanvraagtermijn korter en kan je dus nog loopbaanonderbreking opnemen.

Vraag dus best bij jouw personeelsdienst na of je nog een aanvraag kan doen.
 

Compensaties

In de conceptnota over de hervorming van de verlofstelsels (voor wie onder het VPS valt) zijn enkele compenserende maatregelen voor 55-plussers voorgesteld, maar het is nog niet duidelijk wanneer die net zullen ingevoerd worden. Deze maatregelen zijn op dit ogenblik nog voorwerp van onderhandeling met de vakbonden.
 

         

Waarom?

Waarom de keuze voor het zorgmotief en de opleiding?

Philippe Muyters. Foto Joris CasaerVlaams minister van Werk Phili ppe Muyters: ‘Het is belangrijk om mensen de kans te geven naast  het werk ook nog te zorgen voor het gezin en de familie. Of om opleiding te volgen, zodat ze sterker staan in hun job en op de arbeidsmarkt. Het zorgkrediet laat toe om een goede balans tussen werk en zorg of opleiding tot stand te brengen, waardoor het welzijn van de betrokken gezinnen verhoogt.’

Maar het lijkt niet logisch dat de loopbaanonderbreking eindeloopbaan niet meer kan, nu we allemaal langer moeten werken.

‘Mensen aanmoedigen om minder te gaan werken, stimuleert hen net om de arbeidsmarkt vroeger te verlaten. We moeten zo lang mogelijk blijven investeren in de werkbaarheid van het werk in plaats van het verkorten van de duur. Als de loopbaan draaglijk blijft en de inhoud van het werk interessant, dan blijven werknemers langer met goesting werken.’

 

Reacties

Stimuleert minder werken tot vroeger stoppen met werken?

Bendels Isabelle - WVG - 17/06/2016 - 04:07

Als ik de keuze heb om op later leeftijd 4/5 te werken zal ik eerder langer werken. Het zal me niet motiveren om vroeger te stoppen, maar eerder de combinatie werken en privé aangenamer maken.

Werkbaar werken?

Jageneau Marleen - GO!-Onderwijs vd Vlaamse Gemeenschap, afdeling Infrastructuur - 17/06/2016 - 10:03

Zelf werk ik nu 4/5 einde loopbaan (ik word dit jaar 64 en zal tot mijn 65 werken) - en ik moet er wel bij zeggen dat ik nog steeds het werk van 5/5 doe, m.a.w. ik doe hetzelfde werk voor minder loon. Alleen kan ik de vrijdag waarop het LBO-verlof valt het rustiger aandoen en combineren met boodschappen en huishoudelijke taken. Zo kan ik in het weekend nog net recupereren om de week die erop volgt weer aan te kunnen ... Maar eigenlijk moest het aantal projecten verminderd worden. Echter omdat iedereen per persoon sowieso te veel projecten heeft (een gevolg van herstructurering en zgn. 'optimalisaties' - lees bezuinigingen), worden die niet door iemand anders overgenomen. Zo zie je maar. Wanneer gaat de regering eens denken aan werk-herverdeling i.p.v. iedereen op te jagen, te stresseren, enz. en zo iedereen minder uren per week te laten werken, bijv. max. 30 u per week. (In Denemarken kun je elke dag stoppen met werken om drie uur). En als het over geld gaat, wordt het tijd dat de regering hier ook eens denkt aan herverdeling. Heel wat mensen moeten het doen met 1500 à 2500 euro per maand, terwijl politici makkelijk 10.000 à 20.000 euro per maand verdienen. Waarom eigenlijk? En dan zijn er nog de wetten die het voor een klein percentage van de mensen mogelijk maakt om legaal te frauderen! Ongelijkheid maakt een samenleving niet alleen onmenselijk, maar ook gevaarlijk. Wij moeten af van dat dogmatisch presteren en de nieuwe slavernij! Werkbaar werk betekent o.a. het rustiger aan kunnen doen, en als het even kan met werk dat je graag doet. Dat laatste is echter ook maar voor weinigen weggelegd.

Zorgkrediet voor onszelf...

Boerjan Carlos - Afdeling Kunsten - 17/06/2016 - 04:21

Zorgkrediet konden we al sinds jaar en dag nemen, dus daar verandert eigenlijk niet veel. Wat ambtenaren nu niet meer kunnen is een loopbaanonderbreking nemen omdat men bv. aan rust toe is en even afstand wil nemen van het werk.
Dit zal ook niet meer nodig zijn volgens de huidige regering want "mensen aanmoedigen om minder te gaan werken, stimuleert hen net om de arbeidsmarkt vroeger te verlaten" (sic). De arbeidsmarkt vroeger verlaten is ondertussen alleen nog mogelijk voor een paar geluksvogels die voor de jaren '60 geboren zijn. De rest kan dit straks toch al niet meer....
Verder worden een aantal stelsels een gunst in plaats van een recht: na een jaar verlof zonder wedde, zal de directe chef het moeten zien zitten dat je er nog wat bij neemt, zo niet gaat je vraag naar de prullenmand. Welnu, hij zal het natuurlijk niet zien zitten, want dan verliest hij iemand op de werkvloer die niet vervangen wordt, dus waarom zou die daar toestemming voor geven. Tenzij zijn/haar dienst overbemand zou zijn, wat natuurlijk lichtjes ondenkbaar wordt, na alle personeelsinkrimpingen die er de laatste jaren geweest zijn.
Over eindeloopbaanmaatregelen vanaf 55 jaar "wordt nog nagedacht". Dan kan je er gif op nemen natuurlijk dat ze er niet gaan komen, want er moet bespaard worden...
Conclusie voltijds werken tot 67 zal ieders deel worden, maar gelukkig kunnen we nog wel twee maanden verlof nemen om collega's die iets vroeger terminaal ziek worden palliatief te gaan verzorgen. Zo hebben we toch nog een zorgkrediet... voor onszelf....

Hoezo geen besparing?

Meys Sarah - Departement CJSM - 17/06/2016 - 04:22

Hoezo geen besparing? Als ik binnenkort ouderschapsverlof opneem, krijg ik geen aanmoedigingspremie meer. Idem voor mensen die palliatief verlof of verlof voor medische bijstand opnemen. De bedragen die het "Vlaams zorgkrediet" hier tegenover stelt, liggen sowieso een pak lager, dus die vormen geen alternatief.
Ik vraag me ook af waarop de uitspraak "Mensen aanmoedigen om minder te gaan werken, stimuleert hen net om de arbeidsmarkt vroeger te verlaten." is gebaseerd. Lijkt me niet erg logisch...
Wat is het doel van deze beslissing, als het niet besparen is?

Geen besparing

Veerle Van den ... - 13 - 17/06/2016 - 04:56

Ik heb het in mijn tekst niet omstandig uitgelegd, maar het geld dat nu gebruikt wordt om de aanmoedigingspremie bij de federale thematische verloven te financieren, zal gebruikt worden om het zorgkrediet te financieren. Het komt erop neer dat ze daardoor de onderbrekingspremie voor Zorgkrediet op langer op een hoger niveau kunnen houden.

Heb hier net het tegenovergestelde over gehoord

Boerjan Carlos - Afdeling Kunsten - 17/06/2016 - 06:59

Het zorgkrediet, zoals we de eerste plannen gezien hebben, zou beperkt worden tot maximum 2 jaar in totaliteit. Dit was vroeger meer, dus ik zou niet weten wat hier verbetert (langer alvast niet en hoger: cijfers graag) waarvoor dan geld zou nodig zijn????

Veerle Van den ... - 13 - 20/06/2016 - 02:09

Vroeger kreeg je twee jaar een aanmoedigingspremie. Ook als je je loopbaanonderbreking deeltijds opnam, kreeg je maar maximaal twee jaar een aanmoedigingspremie. Wie zijn zorgkrediet deeltijds opneemt, krijgt in het nieuwe systeem het bedrag van de RVA plus de aanmoedigingspremie samen zolang hij deeltijds werkt. In praktijk wil dat zeggen dat je onderbrekingsvergoeding (wat je nu krijgt van de RVA + de aanmoedigingspremie) niet daalt na twee jaar. De bedragen vind je op www.werk.be

Loopbaanonderbreking naar de prullemand

Verdren André - ABB - 17/06/2016 - 04:33

Heb je de mogelijkheid om te opteren voor Brussel of om federaal ambtenaar te worden, ga ernaar toe: soepelder om verloven te nemen, en de bezoldiging is anders (beter). Op zes maanden van mijn pensioen kan het mij niet meer schelen, gelukkig dat de pensioenen nog een federale materie zijn.

Absoluut juist!

Boerjan Carlos - Afdeling Kunsten - 17/06/2016 - 07:03

Wat vroeger ondenkbaar was, wordt nu stilaan werkelijkheid: je kan inderdaad (veel) beter bij de Federale overheid gaan werken. Het is er op veel vlakken beter dan bij de Vlaamse Gemeenschap. Trouwens ook heel wat andere sectoren scoren al (veel) beter dan de Vlaamse Gemeenschap. Tja, misschien is het de bedoeling om een leegloop te organiseren. Dan kan alles "veel efficiënter" uitbesteed worden....

Is nog maar een begin

Pol Debrucker - gepensioneerd - 17/06/2016 - 08:31

Dit leidt enkel maar naar nog meer vele en vele zieken.
Maar dat is voor deze dwaze regering geen probleem.
Want het ziektepensioen is afgeschaft.
Zo vliegt u dus op de ziekenkas.
En daar vlieg je natuurlijk vanaf.
Want dat is nu eenmaal het beleid van de regering.
Zodat je op de werkloosheid komt.
En daar staan de werkgevers te springen op ambtenaren die langdurig ziek zijn.Ha,ja.
En dan natuurlijk vlieg je van de werkloosheid.
Hoera, nu heb je het leefloon.
Hopelijk ben je niet gehuwd of samenwonend,want dan zal uw ziekte-werkloosheid of leefloon,erg laag zijn, enkele 100 euro's! Dit is de realiteit!
Zie daar, wat een mooie besparing zegt deze regering!
Toch leuk, om al die profiterende ambtenaren in de miserie te duwen.
Als je wil dat deze plannen niet doorgaan zal je moeten staken.
Lang staken, want met 1 dagje gaat je er niet komen.
Vergeet niet dat ze volgende maand terug 6 miljard zoeken.
Waar gaan ze die halen,denkt u?
Juist ja, de ambtenaren en de sociale zekerheid.
Mensen u zult moeten vechten (staken, lang staken), want anders ga er niks veranderen en word u totaal gepluimd.
Laat toch niet zo over u lopen en reageer!!

Overleg?

Bekend bij de r... - ABB - 18/06/2016 - 12:29

Ik lees hier dat dit ingaat in september. Wat met het overleg met de vakbonden? Is dit gebeurd, en wat waren HUN standpunten?
En wat met reeds eerder opgenomen zorgverlof? Ik heb mijn beide ouders, als enig kind, palliatief verzorgd, dus dat is al meer dan een jaar zorgverlof 'opgesouppeerd'. En men doet uitschijnen dat dat vakantie is. Ik kan iedereen verzekeren dat dat NIET zo is.
Wat als mijn partner zorg nodig heeft? Pech? Of worden de tellers op nul gezet in september?
Ik wed erop dat dat niet zo is. Dus dat wordt onbetaald verlof. Leuk als je net zo veel kosten hebt.
Ik vind het trouwens erg vreemd dat hierop (en ook op pensioenhervorming) geen ENKELE reactie van eender welke vakbond komt!

Tellers op 0

Veerle Van den ... - 13 - 20/06/2016 - 10:21

De tellers worden weer op 0 gezet. Dit is het resultaat na onderhandeling met de vakbonden, maar we mochten eerder niks inhoudelijks brengen. Als de onderhandelingen over de compensatiemaatregelen rond zijn, laten we de vakbonden aan het woord.

"Overleg" zoals dit momenteel geïnterpreteerd wordt door de Vlaamse Regering

Boerjan Carlos - Afdeling Kunsten - 21/06/2016 - 10:55

Er wordt tegenwoordig "overleg" gepleegd met de vakbonden aan de hand van het voorleggen van voorstellen. Wanneer de vakbonden opmerkingen hebben en niet akkoord gaan, legt de Vlaamse Regering dit gewoon naast zich neer en stelt het overeenkomstige besluit op aan de hand van het protocol van "niet akkoord". Dit is de gang van zaken in quasi alle "onderhandelingsmateries" voor het ogenblik en dit noemt men dus het "overleg" met de vakbonden. In het protocol staat het volgende: "De afvaardigingen van de representatieve vakorganisaties gaan niet akkoord met het hierbij gevoegde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet", daarna volgen 4 volle bladzijden met alle opmerkingen van de vakbonden, waar dus helemaal geen rekening mee gehouden wordt: https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/personeel/...

niet klagen in vergelijking met privé

Mark Willekens - Bijzondere jeugdzorg - 24/06/2016 - 11:44

Beste collega's

in vergelijking met de privé mogen wij toch totaal niet klagen. De tellers worden op nul gezet! Mensen met kinderen onder 12 jaar die al loopbaanonderbreking gehad hebben, kunnen nu opnieuw tot 90 maanden 1/5e minder werken met uitkering!!!
Mijn vrouw werkt in de privé. Heeft veel minder verlof dan ons, verdient zeker niet meer en kan via tijdskrediet minder werken, maar nooit zolang als ons.

wat met loopbaanonderbreking voor mensen die een zaak opstarten?

Kristof Chevalier - postverwerking - 27/06/2016 - 03:32

Blijft alles zoals het was of zijn hier ook veranderingen in? Is er ook een wijziging voor mensen die al in dit systeem zitten of niet?

Ik vraag het na

Veerle Van den ... - 13 - 27/06/2016 - 04:55

Daar weet ik niet meteen zelf het antwoord op. Ik zoek het even uit voor je

Veerle Van den ... - 13 - 30/06/2016 - 03:35

Mensen die een zelfstandige activiteit uitoefenen kunnen een zorgkrediet krijgen indien ze deze activiteit al minstens 3 maanden uitoefenen samen met de activiteit waarvoor ze het zorgkrediet opnemen. Dit kan dan voor een maximale periode van 12 maanden en enkel bij voltijdse onderbreking.
Lopende dossiers blijven doorlopen. Bij een verlenging moet aan de nieuwe voorwaarden voldaan worden.

Wat met grootouders?

Patricia Soeten... - Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie - 01/08/2016 - 10:33

Kan je als grootouder ook zorgverlof opnemen voor je kleinkinderen? Of kan dit enkel voor je eigen kinderen?

Alleen voor kinderen

Veerle Van den ... - 13 - 01/08/2016 - 04:08

Dat kan alleen voor kinderen, niet voor kleinkinderen.

metekind/neefjes en nichtjes

De Jong M - WVG - 03/08/2016 - 09:31

kan je als meter of tante ook zorgverlof opnemen voor de kinderen van je broer of zus?

Allen voor je eigen kinden

Veerle Van den ... - 13 - 03/08/2016 - 10:11

Nee, dat kan alleen maar voor je eigen kinderen.

20 dagen onbetaald verlof een recht

ivan baert - DLV - 05/08/2016 - 10:37

Blijven de 20 dagen onbetaald verlof een recht? In eerdere communicaties van het voorstel was er sprake dat dit een gunst zou worden?

Pas in het najaar duidelijk

Veerle Van den ... - 13 - 05/08/2016 - 01:20

Voorlopig is dit nog niet definitief. Vermoedelijk worden alle hervormingen ergens in het najaar goedgekeurd. En lees je het eerst bij ons.

tijdskrediet tijdelijk stoppen

Peeters E - K&G - 07/08/2016 - 08:02

Beste,

door omstandigheden moet ik mijn lopende loopbaanonderbreking vanaf oktober vervangen door ouderschapsverlof. Kan ik wanneer ik mijn 20 maanden 4/5e ouderschapsverlof heb opgenomen, nog mijn resterende tijd loopbaanonderbreking opnemen onder het oude stelsel of val ik dan onder het nieuwe zorgkrediet als mijn ouderschapsverlof opgenomen is?
Ik hoop dat ik de loopbaanonderbreking uit het oude stelsel kan "pauzeren" en dat ik na mijn ouderschapsverlof dit oude stelsel terug kan hervatten.

Veerle Van den ... - 13 - 08/08/2016 - 10:42

De mensen van Zorkrediet hebben een weekje vakantie, maar ik leg het hen volgende week voor.

Veerle Van den ... - 13 - 16/08/2016 - 02:09

Ik kreeg dit antwoord: 'Na het ouderschapsverlof zal betrokkene niet kunnen instappen in het huidige stelsel, maar zal het Vlaams zorgkrediet gelden. Bijgevolg zal hij/zij aan deze voorwaarden moeten voldoen.'

Zorgkrediet

Van sande i - Ocmw - 18/10/2016 - 07:46

Ik heb een contract van 24 uur . Kan ik een paar uur zorgkrediet nemen om een opleiding te volgen voor mijn secundair diploma te behalen en krijg ik hiervoor een vergoeding. Een voltijdse functie is 38 uur

Veerle Van den ... - 13 - 19/10/2016 - 02:09

Beste eens vragen via vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be of via 1700

zorgkrediet met motief

lehmann andrea - onderhoud - 06/02/2017 - 08:37

Beste, hoelang op voorhand moet ik mijn zorgkrediet aanvragen? en nog een totaal andere vraag: mag/ kan het zijn dat een werkgever het niet toestaat om 2 dagen achter elkaar familiaal verlof in te zetten om bij je ziek kind te zijn?? mvg andrea

zorgverlof voor medische bijstand

Hilde Vercammen - OCMW - 12/12/2017 - 11:31

Kan het volledige zorgverlof ook per gezinslid opgenomen worden zoals de loopbaanonderbreking voor medische bijstand of is er gewoon een totaal aantal aan zorgverlof; eender voor wie op te nemen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Pagina's

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.