Redactiestatuut 13

13 is de verzamelnaam voor de overheidsbrede communicatiekanalen en –initiatieven die tot doel hebben het Vlaamse overheidspersoneel te informeren en te verbinden. Dit doet 13 door nieuws en duiding te brengen, verhalen te vertellen en communitybuilding te bevorderen.

 

1. Doelstellingen

13 heeft twee doelstellingen:

 • Informeren: 13 verschaft alle Vlaamse ambtenaren nieuws en duiding over de organisatie.
 • Verbinden: 13 bevordert de betrokkenheid van de Vlaamse ambtenaren bij de organisatie en stimuleert een groepsgevoel tussen de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Beide doelstellingen dragen bij aan de motivatie van en de samenwerking tussen personeelsleden, en de verspreiding van een vernieuwende organisatiecultuur.

13 draagt in al haar kanalen en initiatieven de waarden uit van de Vlaamse overheid: openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid.

 

2. Kanalen

Om die doelstellingen te realiseren, volgt 13 een multikanalenstrategie.

13 zet een mix van online kanalen in, zoals een nieuwssite, nieuwsbrieven, sociale media en intranetten. De mix wordt aangevuld met gerichte offline kanalen, zoals events, beeldschermen en printcommunicatie. De precieze mix van kanalen kan zich flexibel aanpassen naargelang de boodschap, de doelgroep, het bereik en nieuwe (technologische) evoluties.

De kanalenmix voorziet ruimte voor klassieke nieuwsberichten en duiding, voor het delen van verhalen, en voor online communitybuilding – zowel online als offline.

In de totale kanalenmix is zowel plaats voor redactionele inhoud, verzorgd door de redactie van 13, als voor zogenaamde ‘user-generated content’, die door elk personeelslid van de Vlaamse overheid kan verzorgd worden. De redactie van 13 speelt bij dat laatste een initiërende of ondersteunende rol.

 

3. Redactiewerking

3.1. Stuurgroep

De stuurgroep telt maximaal 10 leden, en bestaat uit:

 • zes vertegenwoordigers uit de verschillende beleidsdomeinen
 • een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister-president
 • een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Bestuurszaken
 • twee vertegenwoordigers van de redactie

De stuurgroep:

 • bewaakt de doelstellingen 13
 • geeft algemene beleidslijnen aan de redactie en ziet toe op de naleving ervan
 • vergadert jaarlijks: aan het begin van het redactionele jaar worden de redactionele lijnen voor 13 uitgezet; op datzelfde moment wordt de redactie geëvalueerd op de invulling de uitgezette lijnen van het voorgaande jaar

De redactievertegenwoordigers zorgen voor de voorbereiding en leiden de stuurgroepbijeenkomst.

 

3.2. Redactie

De redactie bestaat uit alle medewerkers van het Departement Kanselarij en Bestuur die organisatiebrede interne communicatie via de kanalen van 13 als hun uitdrukkelijke opdracht hebben.

De redactie:

 • bewaakt de redactionele lijnen
 • ontwikkelt, initieert en/of beheert nieuwe communicatiekanalen of –initiatieven
 • levert onderwerpen, teksten en beeldmateriaal voor de verschillende kanalen
 • draagt collegiaal de verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde inhoud, met uitzondering van de zogenaamde ‘user-generated content’
 • engageert waar nodig externe dienstverleners en volgt hun werk op
 • oefent de budgetbewaking uit

De redactie van 13 organiseert zich volgens de principes van een zelfsturende organisatie.

 

3.3. Correspondenten en losse medewerkers

De redactie bouwt een netwerk van correspondenten en losse medewerkers uit binnen de Vlaamse overheid.

Correspondenten en losse medewerkers:

 • brengen nieuws en onderwerpen onder de aandacht van de redactie
 • verzorgen zelf bijdragen, teksten of beeldmateriaal voor de 13-kanalen
 • verspreiden de inhoud van 13 zelf verder in hun netwerk

 

4. Verantwoordelijkheden

4.1. Tijdsgebruik

De leden van de redactie krijgen in hun functiebeschrijving de expliciete opdracht om de 13-communicatie te verzorgen, wat impliceert dat zij de nodige tijd en vrijheid krijgen voor de totstandkoming van 13.

De correspondenten en losse medewerkers maken binnen hun entiteit de nodige afspraken over de werktijd die ze voor 13 kunnen gebruiken.

 

4.2. Budget

Het Departement Kanselarij en Bestuur voorziet op zijn begroting het budget waarmee de daadwerkelijke kosten voor de realisatie van de 13-kanalen worden betaald. Er worden steeds voldoende middelen voorzien opdat 13 onafhankelijk kan blijven van andere inkomsten, zoals advertentiewerving.

De redactie zorgt voor de budgetbewaking.

 

4.3. Autonomie

De stuurgroep zet eenmaal per jaar de redactionele lijnen uit voor 13, en bepaalt welke waarden of thema’s specifieke aandacht verdienen. Op datzelfde moment wordt de redactie geëvalueerd op de invulling van de uitgezette lijnen van het voorgaande jaar.

De redactie beslist autonoom over de inhoud en de aard van de bijdragen, teksten en beeldmateriaal in de 13-kanalen, vanuit een journalistiek onafhankelijke positie. Er vindt geen toetsing plaats van de inhoud vóór publicatie. De redactie is collegiaal verantwoording verschuldigd. De redactie duidt één redactielid aan dat ingeval van calamiteit verantwoording aflegt aan de stuurgroep.

Met autonomie komt ook verantwoordelijkheid. De redactie engageert zich om de motivatie van en samenwerking tussen de personeelsleden van de Vlaamse overheid te bevorderen, en de waarden van de Vlaamse overheid uit te dragen. De journalistieke aanpak van de 13-redactie is niet enkel onafhankelijk en kritisch, maar ook constructief en oplossingsgericht.

 

4.4. Informatieverstrekking

De redactieleden kenmerken zich door een journalistieke aanpak. Zij werken volgens de beginselen van vrije nieuwsgaring: ze gaan zelf actief op zoek naar informatie en bronnen en bouwen een netwerk van contacten en correspondenten uit. Het is noodzakelijk dat de redactieleden op eenvoudig verzoek toegang krijgen tot alle nuttige informatiebronnen, tenzij er gegronde redenen zijn om gegevens af te schermen. De redactie wordt door het management en de kabinetten op de hoogte gehouden van gebeurtenissen en beslissingen die van belang zijn voor de organisatie of een onderdeel ervan.

13 dient als forum voor de diversiteit aan meningen binnen de Vlaamse overheid. Personeelsleden die op de 13-kanalen hun mening geven, mogen daar in hun werksituatie geen hinder van ondervinden, zolang hun uitingen zich verhouden tot hun arbeidsrechtelijke verplichtingen.

 

4.5. Deontologie

De redactieleden respecteren de deontologische code van de Vlaamse overheid en de geldende wetgeving over overheidscommunicatie.

Zowel bij de selectie van onderwerpen als bij het schrijven van artikels streven de redactieleden naar zo groot mogelijke juistheid, eerlijkheid, objectiviteit, duidelijkheid en volledigheid. Zij werken volgens de journalistieke principes van verificatie van bronnen en feiten, van hoor en wederhoor en van duidelijke scheiding tussen feiten en commentaar. 13 is geen platform voor eenzijdige communicatie zoals niet-geduide beleidsteksten of puur politieke communicatie.

Informatie wordt waar mogelijk gecontroleerd aan de hand van verschillende bronnen. Indien informatie slechts van één bron komt, of indien er nog twijfels bestaan over de juistheid van de informatie, vermeldt de redactie dit expliciet en doet ze alle mogelijke inspanningen om bevestiging van een tweede bron te verkrijgen of om de juistheid te verifiëren. Informatie die gepubliceerd werd en achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt zo snel mogelijk gecorrigeerd of rechtgezet.

Elke geïnterviewde krijgt expliciet de kans om het artikel na te lezen en te corrigeren. Correcties kunnen omwille van de leesbaarheid niet altijd letterlijk doorgevoerd worden, maar de intentie van de correctie moet wel behouden blijven.

Het redactielid gebruikt nooit oneerlijke methodes om aan gegevens te geraken. Op geen enkel ogenblik mag een redactielid zijn positie of verkregen informatie misbruiken voor persoonlijke doeleinden.

 

Voor personeelsleden die zogenaamde ‘user-generated content’ aanleveren, voorziet de redactie duidelijke afspraken en gedragsregels, aangepast aan de eigenheden van het specifieke kanaal dat gebruikt wordt. In ieder geval is de deontologische code van de Vlaamse overheid ook op hen van toepassing.