Hervorming verlofstelsels naar onderhandelingstafel

Vrouw werkt in de tuin
Er zijn een hoop veranderingen op komst voor wie loopbaanonderbreking of een andere vorm van verlof wil nemen. Foto Belgaimage/Agefotostock

Vrijdag 28 mei keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed over de hervorming van de verlofstelsels. Het gaat om een heleboel voorstellen die nu aan de vakbonden voorgelegd worden voor onderhandelingen en dus nog kunnen aangepast worden. 13 geeft je alvast een overzicht van wat er op tafel ligt.

De verlofregeling is alleen van toepassing op de 27 000 collega’s die onder het Vlaams Personeelsstatuut vallen. En dus niet op wie bijvoorbeeld  voor De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering, De Rand, Muntpunt … werkt.
 

Veel aanpassingen

Er worden heel wat aanpassingen voorgesteld aan onze verlofregeling. Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit.

Waar het kan, komen er dezelfde voorwaarden voor contractuele en statutaire collega’s. Verder is er ook geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen het werk werkbaar houden voor het personeelslid en de werking van de dienst niet in het gedrang te brengen.
 

Vier groepen verlof

Onze verlofregeling wordt opgedeeld in vier groepen verlof:

 1. Verloven die een recht zijn op basis van internationale, Europese of federale wetgeving of omdat de Vlaamse overheid dat zelf beslist heeft.
 2. Zorgkrediet en federale thematische verloven
 3. Verlof omdat je om een specifieke reden buiten de diensten van de Vlaamse overheid gaat werken (bv. kabinet, een mandaat bij een internationale instelling …)
 4. Gunstverlof

De aanvraag- en opzegtermijnen zullen in de toekomst voor iedereen hetzelfde zijn. Daarvoor wordt nu een voorstel uitgewerkt.
 

1. Verlof waar je recht op hebt

trouwend koppel door greet haeseldonckxAan de verloven waar je recht op hebt, zal er niet zo heel veel veranderen. Immers, internationale of federale regelgeving bepaalt dat je dat verlof krijgt.

Voorbeelden zijn moederschapsrust, vaderschaps/meemoederschapsverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof, omstandigheidsverlof, vakbondsverlof … 

Nieuw is pleegzorgverlof voor statutairen. Contractuele collega’s hadden hier sowieso al recht op.
 

Dagen opsparen niet meer onbeperkt

Je 35 dagen jaarlijkse vakantie blijven. En nog steeds kan je 11 dagen jaarlijks verlof opsparen en om het even wanneer in je carrière opnemen. Wat wel verandert, is dat je in de toekomst aan het einde van het jaar maximaal 150 dagen mag opgespaard hebben.
 

Vaderschapsverlof/meemoeder

Hier worden de verschillen tussen contractuele en statutaire collega’s weggewerkt. Wie contractueel is en vader of meemoeder wordt, zal zijn salaris 10 dagen doorbetaald krijgen, net als statutaire collega’s (via een toelage). Nu wordt het salaris van contractuelen alleen de eerste drie dagen uitbetaald. Daarna val je terug op 82% van je loon.

Ook de voorwaarden worden gelijkgeschakeld. Na de bevalling van de echtgenote/partner heeft een vader of meemoeder sowieso recht op 10 dagen verlof. Beperkingen zoals gehuwd moeten zijn of wettelijk samenwonen -in het geval van meemoeders of statutaire collega’s- vallen weg.


Omstandigheidsverlof bij wettelijke samenwoonst

Nu krijg je alleen omstandigheidsverlof bij een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en de tweede graad. Dat zou ook het geval moeten worden bij een wettelijke samenwoonst.


Ambtshalve onbetaald verlof

Wie bij een andere dienst van de Vlaamse overheid die onder het VPS valt (niet De Lijn, Agentschap Integratie en Inburgering …) of bij een Vlaams administratief rechtscollege gaat werken, heeft ‘ambtshalve recht’ op onbetaald verlof.

Het recht op dit verlof wordt beperkt tot drie jaar of de duur van het mandaat. Daarna kan de entiteit van herkomst een gunstverlof toekennen. Wil ze dat niet, dan kan je een statutaire dienstaanwijzing krijgen waardoor je toch in je nieuwe entiteit aan de slag kan blijven.

Na het ambtshalve onbetaald verlof heb je het recht terug te keren naar je entiteit van herkomst.

 

Geen dienstvrijstelling verkiezingen meer

Mensen in een stembureau door Eric Lalmand.jpg

De dag na de verkiezingen krijg je niet langer dienstvrijstelling. Het is immers je wettelijke plicht om je taak in een stem- of stemopnemingsbureau te doen. Bij andere overheden is deze dienstvrijstelling al lang afgeschaft. Duren de werzaamheden tot na middernacht, krijg je nog wel dienstvrijstelling.

 

12 maanden onbetaald verlof

Iedereen kan zijn loopbaan op pauze zetten door 12 maanden onbetaald verlof, behalve als je in je proeftijd bent. Dat is een recht en die maanden worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Ben je contractueel met een contract van bepaalde duur, of heb je een vervangingscontract, dan moet je twee jaar onafgebroken in dienst zijn, voor je recht hebt op dit onbetaald verlof.
 


Verlof voor deeltijdse prestaties

De huidige regels zouden wijzigen:

 • Het wordt een recht in plaats van een gunst (met een maximumduur van 5 kalenderjaren), behalve voor top- en middenkader. Daarna wordt dit een gunst.
 • Het geldt altijd als dienstactiviteit.
 • Je kan kiezen uit een van volgende arbeidsregimes: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%.
 • Je werkregime kan gedurende drie maanden niet gewijzigd worden
 • Je leidinggevende kan beslissen dat je je verlof voor deeltijdse prestaties drie maanden moet uitstellen, als het de werking van de dienst in het gedrang brengt.​

Alle tellers worden weer op 0 gezet. Wie in het verleden al verlof voor deeltijdse prestaties nam, zal dus ook in het nieuwe systeem kunnen instappen.

Ook contractuele collega’s krijgen recht op verlof voor deeltijdse prestaties, onder dezelfde voorwaarden als het statutair personeel. De verdeeltijdsing gebeurt door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Zo worden de arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire collega’s verder op elkaar afgestemd.

Voorwaarde is wel dat je al twee jaar onafgebroken in dienst bent als je een contract van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst hebt.
 

 

Salarisbonus wordt hervormd

Nu krijgt iedereen die recht heeft op verlof voor deeltijdse prestaties een salarisbonus. Die bedraagt 1/5 van het loon dat je verliest door deeltijds te werken.

Ook dat verandert: de salarisbonus wordt hervormd. Alleen als je minder verdient dan 37.000 euro bruto (som van je brutomaandsalaris en de maandelijkse brutotoelagen), verlof voor deeltijdse prestaties opneemt als een recht en aan een van deze voorwaarden voldoet, krijg je de salarisbonus.

 • Als je ouder bent dan 60 jaar
 • Gedurende vijf jaar als je:
  • een kind ten laste hebt dat recht heeft op extra kinderbijslag omdat het een handicap of aandoening heeft
  • alleenstaande ouder bent met ten minste één kind ten laste jonger dan 15
  • mantelzorg verleent aan een inwonend familielid van 1ste of 2de graad.

In dat bedrag van 37.000 euro wordt geen rekening gehouden met je:

 • niet-maandelijkse toelagen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, carpooling …)
 • toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijd
 • gevarentoelage
 • permanentietoelage
 • toelage voor ploegenarbeid

Met het budget dat vrijkomt door deze hervorming zal gebruikt worden voor een regeling voor collega’s die niet langer in staat zijn voltijds te werken wegens een handicap of een ziekte.

 

2. Zorgkrediet/federale thematische verloven

Aan de federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), verandert niets.

baby met moeder door agefotostock

Zorgkrediet

Later dit jaar voert de Vlaamse Regering een zorgkrediet in omdat de systemen van loopbaanonderbreking algemeen stelsel en eindeloopbaan zullen uitdoven.

Alleen wie een zorgmotief heeft of een opleiding volgt, zal nog aanspraak kunnen maken op loopbaanonderbreking. Meer details volgen in juni, aangezien de Vlaams Regering dit nog moet goedkeuren. Het nieuwe systeem zal van start gaan op 2 september 2016. Alle onderbrekingen die voor 2 september ingaan, vallen nog onder het oude stelsel.
 

Compensatie

Omdat de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 55+’ers uitdooft, zijn er twee compenserende maatregelen:

 1. 12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar. Ben je contractueel met een contract van bepaalde duur, of heb je een vervangingscontract, dan moet je twee jaar onafgebroken in dienst zijn, voor je recht hebt op dit onbetaald verlof.
 2. Recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 55 jaar, waarbij het niet uitmaakt of je je vijf jaar recht al gebruikt hebt.

   

3. Tewerkstelling bij een werkgever buiten de Vlaamse overheid

berlaymontgebouw in Brussel door Patrick Bombaert.jpg

Er bestaan specifieke verloven die iemand toestaan om bij een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid te gaan werken (bv. bij een kabinet of een internationale instelling).

Omdat die verloven specifieke voorwaarden hebben, worden ze in een aparte categorie ondergebracht. De verloven blijven in hun huidige vorm bestaan.

 

4. Gunstverlof

Een aantal soorten verlof wordt ondergebracht in één gestandaardiseerd gunstverlof, dat door zowel contractuele als statutaire collega’s kan aangevraagd worden. Het gaat om:

 • 30 dagen onbetaald verlof ter voorbereiding van de verkiezingen (contractuelen)
 • 4 jaar onbetaald verlof (statutairen)
 • Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (contractuelen)

verkiezingsflyers door Pierre Havrenne

De verloven worden een gunst waarbij je leidinggevende beslist of je dit onbetaald verlof kan opnemen. Hoewel je geen salaris krijgt, telt het gestandaardiseerd gunstverlof wel als dienstactiviteit en bouw je dus anciënniteit op.

Er komt geen maximumgrens. Ook die mag je leidinggevende zelf bepalen. Het hangt dus af van de plaats waar je werkt, al wordt er vanuit gegaan dat de verschillen niet te groot zullen zijn.

Contractuelen mogen na een gunstverlof sowieso terugkeren naar hun functie, statutairen kunnen terugkeren naar de entiteit van herkomst. Het gaat dan niet noodzakelijk om dezelfde functie of plaats.
 

Beroepsmogelijkheid verdwijnt

Nu bestaat er een beroepsmogelijkheid als je verlof voor deeltijdse prestaties of je onbetaald verlof geweigerd wordt. Die mogelijkheid verdwijnt omdat ze de lijnmanager belemmert om de goede werking van de dienst te verzekeren. Bovendien zou het niet meer werkbaar als het gunstverlof uitbereid wordt.

Er zal geprobeerd worden betwistingen te vermijden door bijvoorbeeld duidelijke afspraken en overleg met het personeelslid in aanwezigheid van een neutrale HR-verantwoordelijke en eventueel met bijstand van een vakbondsafgevaardigde.

Per entiteit komt er ook een generiek toetsingskader waaraan de toekenning van het gunstverlof moet worden getoetst. Dit kader wordt ingevoerd in overleg met de vakorganisaties.
 

Wanneer gaat dit in?

Waarschijnlijk 1 januari 2018. Eerst moeten de onderhandelingen aflopen en dan moet alles nog omgezet worden in de nodige regelgeving.
 

Is dit nieuw?

Nee. De evaluatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid maakt deel uit van het project Modern HR-beleid. Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 stelt dat het aantal verlofstelsels tegen 2019 moet verminderd zijn.

Alle info over de huidige verlofregelingen vind je op de website over de werking van de Vlaamse overheid.

Reacties

sleutelen aan verlof

Verdren André - ABB - 29/05/2016 - 04:05

Mocht je echt kunnen kiezen, opteer dan voor de federale overheid, hoger loon en mogelijkheden om deeltijds te werken en af te bouwen wanneer je ouder wordt

dagen opsparen niet meer onbeperkt

ghys marie-paul - ahovoks - 30/05/2016 - 09:10

Beste, ben hier niet echt mee akkoord, met het beperken van het verlof opsparen tot 110 dagen . Heb momenteel 129 dagen verlof, en het is (was)de bedoeling om tot 150 dagen verlof te gaan, zodat ik een jaartje vroeger met pensioen kan gaan . Ik werk 3/5, en in de drukke periodes (juli, augustus, september) werk ik 4/5 en compenseer de teveel gewerkte dagen in mijn jaarlijkse verlof.
Het is misschien nog niet direct aan de orde, maar als ik effectief mijn opgespaarde dagen moet opnemen, dan gaat het uitvoeren van mijn werk in grote problemen komen.

Ik dacht trouwens dat men (x - aantal jaren geleden) toen men deze verlofregel bedacht had, dat dat was om de ambtenaren die nog veel (opgespaarde)ziektedagen hadden, dan de mogelijkheid hadden om de opgespaarde verlof in de plaats te nemen.

staatshervorming

Angie Verhamme - WVG- justitiehuizen - 30/05/2016 - 09:30

Beste André,

Ik koos doelbewust 20 jaar geleden voor de federale, maar de zesde staatshervorming heeft mij tot mijn spijt gedwongen om te gaan werken voor de Vlaamse overheid. Zeker niet mijn keuze om allerlei redenen, maar ik zit wel met de gebakken peren... Leve de verandering....

Maximaal 110 dagen opsparen

kathy lapiere - Landbouw en Visserij - 30/05/2016 - 09:37

Ik begrijp wel dat men wil vermijden dat mensen maanden na elkaar verlof zouden nemen , wat de dienstverlening in het gedrang kan brengen, maar door de beperking wordt ook de mogelijkheid ontnomen om de laatste werkjaren bv één dag per week minder te moeten werken zonder loonverlies te hebben.

dit is nog onderhandelmaterie, we hopen om dit ten goede te keren dus.

ludwien cardoen - dep wvg - 30/05/2016 - 11:18

Warm aanbevolen om mee te doen aan de acties in verband met de besparingen die ons treffen en dergelijke aanvallen op ons huidig personeelsstatuut. Doe mee en dan hopen we om het tij te keren.
je kan actie combineren met je werk doen, dat doe ik ook zo.

en wat met combinatie van loopbaanonderbreking en zorgkrediet ?

Van Durme Christine - Vlaamse Milieumaatschappij - 31/05/2016 - 09:31

ik ben 54 jaar en ben nog bij de 'gelukkigen' die nog in het stelsel LO voorafgaand aan pensioen is kunnen stappen. ik werk sedert mijn 50ste 4/5 in dit stelsel. Maar wanneer er echter iemand van mijn familieleden zwaar ziek wordt (mijn vader is dement en momenteel zorg mijn moeder voor hem, maar hoe lang zal dit nog lukken?) kan ik niet in het zorgkrediet stappen. Of liever, ik kan dit wel, maar dan moet ik LO voorafgaand aan pensioen stop zetten om voor een bepaalde periode zorgkrediet te nemen. En dan komt het probleem: nadien LO voorafgaand aan pensioen opnieuw aanvragen kan niet.

Federaal versus Vlaams

Batselier Dirk - Kanselarij en Bestuur - 31/05/2016 - 10:35

Ik koos 20 jaar geleden voor de Vlaamse overheid en de voorwaarden waren toen redelijker en gunstiger dan de federale. Ondertussen hebben onze collega's ons al serieus ingehaald, zowel op verlofmogelijkheden als verloning als bijscholing. Meer met minder was enkele jaren geleden een slogan op de nieuwjaarsreceptie; men maakt dit waar ten koste van de werkkwaliteit en het ziekteverzuim waar dit laatste sinds 2008 met 10% gestegen is.

Kalmer aan in de nadagen van je loopbaan? Enkel nog voor de happy few...

Ilse Timmermans - LV - 07/06/2016 - 12:01

De conceptnota bevat blijkbaar volgende "compenserende" maatregel voor de afschaffing van het eindeloopbaanverlof voor 55-plussers: 12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55. Het is zeer jammer dat enkel wie een hoog loon of voldoende financiële marge heeft opgebouwd, het dus rustiger aan zal kunnen doen aan het einde van zijn/haar loopbaan.
Intussen blijft het wachten op een actieplan voor werkbaar werk en een actieplan ter preventie van psychosociale belasting... Wachten op Godot?

Misschien een flexibel werkrooster invoeren?

Matthys Ivo - Vlabel - 23/06/2016 - 02:29

Tot 31.12.2014 werkte ik bij de FOD Financiën. Daar konden we gebruik maken van een uurrooster, zonder prikklok, waarin we moesten zorgen dat we onze uren over een periode van 4 maanden haalden. Op die manier kon je bijvoorbeeld 4 dagen langer werken om de 5de dag vrij te hebben. Zelfs met onze huidige prikklok moet dit systeem toch mogelijk zijn? De extra-tijd die we nu presteren kunnen we enkel maar opnemen in de glijtijd. Dat is toch niet meer modern?

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.